29 Ιουλ 2015

Παράταση για ακάλυπτες επιταγές έως τον Σεπτέμβριο


Προθεσμία έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών, γραμματίων και...
συναλλαγματικών που δεν πληρώθηκαν ή δεν θα πληρωθούν από τις 20 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου, για να τις καλύψουν και να αποφύγουν την ένταξή τους στη "μαύρη λίστα" του Τειρεσία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να επιτραπούν οι αγορές από το εξωτερικό με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ημερησίως ανά συστημική τράπεζα και 90.000 ευρώ στην Τράπεζα Αττικής. Οι συναλλαγές που θα επιτραπούν θα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών, όπως πληρωμές ξενοδοχείων, αγορές αεροπορικών εισιτηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.α
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Χρηστικός οδηγός: Πώς θα βρείτε το δίκιο σας με την Εφορία;

Εννιά στους δέκα φορολογούμενους οι οποίοι προσφεύγουν στη...
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να βρουν το δίκιο τους – με βάση τα δικά τους δεδομένα- μετά από βεβαιώσεις φόρων και προστίμων φεύγουν με άδεια χέρια.

Τα στοιχεία της ΓΓΔΕ δείχνουν ότι έως το τέλος Ιουνίου από τις 15.745 προσφυγές οι οποίες υπεβλήθησαν, μόλις 1.666 (10%) έγιναν αποδεκτές εν όλω ή εν μέρει. Εννιά στις δέκα (14.079 ή το 89,4%), είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ, μετά την πάροδο 120 ημερών.

Ο νόμος ορίζει ότι, όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να προσφύγει απ' ευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών, καταβάλλοντος το 50% των αμφισβητούμενων ποσών. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν αναστολή για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας.

Με ένα χρηστικό οδηγό ερωτήσεων- απαντήσεων, η ΓΓΔΕ επιχειρεί να λύσει τις βασικές απορίες των φορολογουμένων σε θέματα που αφορούν τις ενδικοφανείς προσφυγές.

1. Πότε και γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;

Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

2. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε.

3. Σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

4. Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;

Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

5. Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;

Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

6. Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;

Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

7. Σε ποια υπηρεσία θα καταθέσω την ενδικοφανή προσφυγή;

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

8. Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ειδικότερα, ασκείται:

• για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,

• για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,

• για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο,

• για πτωχεύσαντα από το σύνδικο,

• για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,

• για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη,

• για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,

• οι εκκαθαριστές για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση,

• τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, καθώς και οι κατά τον χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό.

9. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.

10. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;

Ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή.

11. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

12. Σε πόσες ημέρες εκδίδεται απόφαση επί του αιτήματος αναστολής;

Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε διαφορετική απόφαση η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΑΥΤΑ είναι τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ έως και 100%

Πενήντα επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ...

Τα ποσοστά επιδότησης για όσους ασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ή θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση κυμαίνονται από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

Την κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά».

Η «Η» παρουσιάζει τη λίστα αυτών των επαγγελμάτων όπως προκύπτει από την πρώτη ανάγνωση των προδημοσιεύσεων των δύο δράσεων.

Αυτά εντάσσονται στην κατηγορία προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση ΕΠΑνΕΚ» και σύμφωνα με πληροφορίες το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» θα είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο.
Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες αγορές κ.λπ.
Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού. Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Τομέας Κρέατος
Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα
Τομέας Φρούτων και λαχανικών
Τομέας λαδιού
Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα
Προϊόντα Αλευρόμυλων
Αμυλούχα Προϊόντα
Είδη Αρτοποιίας
Ζυμαρικά
Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής
Παρασκευή Ζάχαρης
Αρτύματα – Καρυκεύματα
Έτοιμα γεύματα
Παραγωγή ζωοτροφών
Αλκοολούχα Προϊόντα
Μεταλλικό Νερό
Χυμοί
Αναψυκτικά
Παραγωγή Προϊόντων Καπνού

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Εκτυπωτικές δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Εκδόσεις
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Κατασκευή κοσμημάτων
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή παιχνιδιών
Είδη ένδυσης
Υλικά / Κατασκευές
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Οικοδομικά υλικά
Μονωτικά υλικά

Εφοδιαστική Αλυσίδα
Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών
Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Ενέργεια
ΑΠΕ
Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών
Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

Περιβάλλον
Διαχείριση αποβλήτων
Ανακύκλωση
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Έκδοση και κατασκευή λογισμικού
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Υγεία
Κέντρα Αποκατάστασης
Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής
Θεραπευτικά κέντρα

Τουρισμός
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ)
Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)
Θεματικά πάρκα

Προτεραιότητα
Οι κλάδοι που έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα είναι:
Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Τουρισμός
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές
Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Επιχειρούμε Δυναμικά

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι οκτώ, οι προαναφερόμενοι, αλλά χωρίς τον τουρισμό.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

1. Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ προαναφερόμενους στρατηγικούς τομείς.

2. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis, (ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν στην προκήρυξή της.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειας
να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.
να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.)
να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:
Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές
Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιχειρηματική Ευκαιρία

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.
Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειας.
Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας De Minimis (EK 1407/2013).

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)

2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων

3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)

4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

5) Μισθολογικό κόστος για νέα θέση ή νέες θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

Πηγή: Ημερησία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

28 Ιουλ 2015

Τι αλλάζει στις αναλήψεις - Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Τι αλλάζει στις αναλήψεις - Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι για τη διευκόλυνση των καταθετών και των συνταξιούχων από αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 θα είναι δυνατή  οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες η ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών (τις εργάσιμες ημέρες) ή από τα ΑΤΜ  (όλο το 24ωρο) ποσού μέχρι το όριο των 420 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα", αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.
"Για παράδειγμα, εάν  από το περασμένο Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 μέχρι και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 κάποιος δεν έχει προβεί σε ανάληψη μετρητών, θα μπορεί να κάνει ανάληψη μέχρι και 420 ευρώ οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.
Εάν κάποιος είχε προβεί σε ανάληψη 60 ευρώ σε μετρητά το Σάββατο 25 Ιουλίου και σε άλλα 60 ευρώ την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, τότε θα μπορεί να κάνει ανάληψη μέχρι 300 ευρώ (420 ευρώ - 60 ευρώ - 60 ευρώ) οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.
Με τα ως άνω, δεν υπάρχει λόγος να συνωστίζονται στο τέλος της εβδομάδας οι συνταξιούχοι και οι λοιποί καταθέτες  για τη σωρευτική ανάληψη των καταθέσεων ή των συντάξεών τους" επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να ανακοινώσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ή νέα υπουργική απόφαση) με την οποία θα ορίζεται ότι το εβδομαδιαίο όριο των αναλήψεων, ήτοι τα 420 ευρώ - μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και όχι υποχρεωτικά στο τέλος αυτής.
Σημειώνεται ότι «λογιστικά» το ημερήσιο όριο των 60 ευρώ διατηρείται. Κατά συνέπεια το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών από ATM ή απευθείας από τα ταμεία των τραπεζών παραμένει στα 420 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος ζητά η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου υπέβαλε στον υπουργό Παιδείας υπόμνημα, με το οποίο μεταφέρει το αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πλατέος για ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου που επιβλήθηκε με το ΦΕΚ 1575/2011, αντί της αναστολής που προσφέρεται επί τετραετίας από το σχολικό έτος 2011-2012.
«Το καθεστώς της αναστολής δεν μπορεί να διαιωνίζεται επ' άπειρον, καθώς υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Πλατέος, παρόλου που υπηρετεί σε ένα ουσιαστικά καταργημένο σχολείο, επιστρατεύει κάθε χρόνο την ανεξάντλητη διάθεση και την δημιουργική ορμή του, ώστε να προσφέρει στους μαθητές ποιοτική και ολοκληρωμένη μάθηση. Για το λόγο αυτό το Γυμνάσιο Πλατέος συμμετέχει σε ό, τι καινοτόμο προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας κατέχοντας διακρίσεις. Επιπρόσθετα, συνέβαλε στην εφαρμογή και εδραίωση του θεσμού του Κοινωνικού Σχολείου, απευθυνόμενος στο νεοεισερχόμενο μαθητικό δυναμικό και τους μαθητές προηγούμενων ετών, εκπονώντας μεγάλο αριθμό προγραμμάτων ποικίλου προσανατολισμού με στόχο τη δημιουργική ενασχόληση και την αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία...
Το Γυμνάσιο Πλατέος μετρά ιστορία 55 ετών και μέχρι το 1985 φιλοξενούσε μαθητές από επτά χωριά. Με την ανέγερση δύο νέων διδακτηρίων σε δύο από αυτά Τρίκαλα και Άδενδρο, αποχώρησαν οι μαθητές προερχόμενοι από τα χωριά αυτά. Ώστόσο, σήμερα στο Γυμνάσιο Πλατέος συνεχίζει να φοιτά το μεγαλύτερο μέρος μαθητικού δυναμικού της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους 133 (55 μαθητές από Άραχο, Λιανοβέργι, Παλαιοχώρι και 78 μαθητές από το Πλατύ). Το Γυμνάσιο συστεγάζεται με το Λύκειο Πλατέος σε ένα νέο διδακτήριο με άνετους χώρους,  άρτια εξοπλισμένους από υλικοτεχνική άποψη. Επιπλέον, η πρόσβαση στο σχολείο των μετακινούμενων καθηγητών (που αποτελούν το 85% του συνόλου διδασκόντων) γίνεται μέσω του σιδηροδρομικού σταθού Πλατέως, σε λίγα λεπτά. Άλλωστε ο σιδηροδρομικός σταθμός Πλατέος που είναι ο τρίτος κεντρικότερος στην Ελλάδα, αποτελούσε το λόγο  ίδρυσης του Γυμνασίου στο Πλατύ. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος δεν εξυπηρετεί οικονομικούς λόγους», αναφέρεται στο υπόμνημα.

--
Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Έρχεται η προκήρυξη για 4.500 προσλήψεις για 2 χρόνια στα νοσοκομεία

 Ερχεται η προκήρυξη για 4.500 προσλήψεις για 2 χρόνια στα νοσοκομεία Το υπουργείο Υγείας προωθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τη στήριξη της υγείας, με προσλήψεις προσωπικού 13.500 θέσεων 24μηνης διάρκειας για 6 χρόνια – με ευρωπαϊκή στήριξη, δήλωσε στο Α’ πρόγραμμα ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής 

Ερχεται η προκήρυξη για 4.500 προσλήψεις για 2 χρόνια στα νοσοκομεία Το σύστημα υγείας πάσχει στη στελέχωση γιατί έχουν φύγει χιλιάδες εργαζόμενοι σε σύνταξη, τόνισε ο κ. Κουρουμπλής και πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα στηρίξει την παραγωγή φαρμάκου, τα φαρμακευτικά φυτά, τα ομοιοπαθητικά – γιατί η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναφερόμενος στο ζήτημα των χιλιάδων ανασφάλιστων και τα ζητήματα της υγείας των πληθυσμών παράνομων μεταναστών τόνισε ότι το υπουργείο έχει έτοιμες προτάσεις, τις οποίες όπως είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, μόλις κλείσει η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να τις εξετάσει. Αύριο στις 11.30, ο κ. Κουρουμπλής θα συναντηθεί με τον υπουργό Μεταρρύθμισης Χρ. Βερναρδάκη για την προκήρυξη 4.500 θέσεων ιατρικού και παραιατρικού προσωπικού. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μειώνονται οι συντάξεις αναδρομικά από Ιούλιο - Δείτε παραδείγματα

Μειώνονται οι συντάξεις αναδρομικά από Ιούλιο - Δείτε παραδείγματα
Τρίμηνες μειώσεις από 29,16 ευρώ έως και 180 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 26,94 έως 53,98 ευρώ στις επικουρικές θα έχουν στις αποδοχές τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι τον επόμενο μήνα, καθώς οι νέες αυξημένες εισφορέςασθενείας 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ, που θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου, θα επιβληθούν αναδρομικά, σύμφωνα με το σχέδιο της εγκυκλίου που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο σχέδιο αυτό μάλιστα, το περιεχόμενο του οποίου αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, προτείνεται από τις υπηρεσίες του υπουργείου να επιβάλλεται  εισφορά ασθενείας 6% στις επικουρικές συντάξεις όχι στο τελικό ποσό που παίρνουν σήμερα οι δικαιούχοι , αλλά στο αρχικό και υψηλότερο ποσό πριν από τις μειώσεις.
Πώς θα εφαρμοστούν
Οι νέες κρατήσεις θα εφαρμοστούν από τη σύνταξη Σεπτεμβρίου που θα πιστωθεί στο τέλος Αυγούστου. Από τα ποσά που θα λάβουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι τον επόμενο μήνα, θα αφαιρεθούν αναδρομικά οι κρατήσεις ασθενείας που αναλογούν στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Από τη σύνταξη Οκτωβρίου, οι κρατήσεις θα γίνονται σε μηνιαία βάση.
Για παράδειγμα:
  1. Δικαιούχος με κύρια σύνταξη 486 ευρώ, έχει σήμερα εισφορά ασθενείας 4% και παίρνει 466,56 ευρώ. Με την αύξηση της εισφοράς κατά 2% (6% αντί για 4%) θα χάσει 9,72 ευρώ το μήνα και η σύνταξη θα πάει στα 456,84 ευρώ.  Η απώλεια αυτή θα υπολογιστεί αναδρομικά για τις συντάξεις Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και θα αφαιρεθεί τον επόμενο μήνα. Έτσι ο συνταξιούχος θα έχει συνολική μείωση κατά 29,16 ευρώ και θα πληρωθεί 437,40 ευρώ. Από τη σύνταξη Οκτωβρίου θα έχει κράτηση 9,72 ευρώ και σύνταξη 456,84 ευρώ.
  2. Δικαιούχος με αρχική σύνταξη 3.000 ευρώ που παίρνει σήμερα 1.772 ευρώ θα επιβαρυνθεί μηνιαίως κατά 60 ευρώ λόγω της αύξησης της εισφοράς ασθενείας και κατά 180 ευρώ επειδή θα υπολογιστούν και οι εισφορές για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τα 180 ευρώ θα αφαιρεθούν από τη σύνταξη του επόμενου μήνα και έτσι θα πάρει  1.592 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα έχει τη μηνιαία κράτηση των 60 ευρώ, οπότε η σύνταξη θα πάει στα 1.712 ευρώ.
Επικουρικές        
Εμπλοκή υπάρχει στις επικουρικές. Οι υπηρεσίες του υπουργείου λένε στο σχέδιο της εγκυκλίου ότι καταβαλλόμενο ποσό για την κράτηση ασθενείας είναι το ποσό που αναγράφεται στην αρχική απόφαση.
Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που είχε αρχική επικουρική 400 ευρώ και τώρα είναι στα 200 ευρώ, με εισφορά 6% στα 400 ευρώ θα έχει μείωση 24 ευρώ, οπότε η σύνταξη πάει στα 176 ευρώ, ενώ με εισφορά 6% στα 200 ευρώ, η μείωση είναι 12 ευρώ και η σύνταξη πάει στα 188 ευρώ.  
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Θεοχαρόπουλος στην Ημαθία

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος θα βρίσκεται στη Βέροια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη θα πραγματοποιήσει, επικεφαλής κλιμακίου που αποτελείται από τον ίδιο, το μέλος της Κ.Ε. Σ. Καλπάκη, τον γραμματέα ΔΗΜΑΡ Ημαθίας Λεων. Ακριβόπουλο, τον γραμματέα ΔΗΜΑΡ Νάουσας Σ. Τσέλιο, τον γραμματέα ΔΗΜΑΡ Αλεξάνδρειας Σ. Αρβίθη και μέλη της ΔΗΜΑΡ Ημαθίας, τις παρακάτω συναντήσεις:

10:00 τον Αγροτικό Σύλλογο Βέροιας στο ξενοδοχείο Αιγές
11:00 τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κ. Βοργιατζίδη στο Δημαρχείο
11:30 τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα στην Μητρόπολη
12:00 τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κ. Καλαϊτζίδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
14:00 τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας και τον Πρόεδρό της κ. Ν. Ουσουλτζόγλου στο Επιμελητήριο
16:00 επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό VENUS
17:00 τη Συντονιστική Επιτροπή για την υπό σύσταση Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων, Γιγαρτόκαρπων και Ακτινιδίων
20:00 συνάντηση με μέλη και φίλους του κόμματος

28/07/2015
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μέτρα πρόληψης για τον καύσωνα πήρε ο δήμος Βέροιας

Από το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι με βάση την επείγουσα ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣΔΑ, θα σημειωθούν και στην περιοχή μας, από σήμερα Τρίτη 28/07/2015 έως και Παρασκευή 31/07/2015 πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 40ο-41οC (κατά τόπους).
Για το λόγο αυτό,  το ΚΑΠΗ (Αριστοτέλους 3, τηλέφωνο: 2331028664) και το ΚΑΠΗ (Βήματος Αποστόλου Παύλου, τηλέφωνο:2331066850) θα λειτουργήσουν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών για την αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών
Την Τρίτη 28/07/2015, από ώρα 12.00 έως και 16.00
Την Τετάρτη 29/07/2015 από ώρα 11.00 έως και 17.00
Την Πέμπτη 30/07/2015 από ώρα 10.00 έως 19.00
Την Παρασκευή 31/07/2015, από ώρα 12.00 έως 18.00

Εφιστούμε την προσοχή των συμπολιτών μας, για ακόμα μια φορά, στα μέτρα πρόληψης, κατά την περίοδο του καύσωνα, που είναι:

(α) Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Αναζήτηση σκιερών και δροσερών μερών. Προτίμηση στα ανοιχτόχρωμα ρούχα με ανοικτό λαιμό.

(β) Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας ιδιαίτερα σε μέρη που υπάρχει μαζί με την υψηλή θερμοκρασία και πολύ υγρασία, επίσης και κάτω από ηλιακή ακτινοβολία.

(γ) Να πίνουν άφθονα υγρά με την μορφή του πόσιμου νερού αλλά και των πάσης φύσεως αναψυκτικών κατά προτίμηση φυσικών χυμών.

(δ) Να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά.

(ε) Να διατρέφονται με ολιγοθερμική δίαιτα που θα περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά και φρούτα πάσης φύσεως, με περιορισμό των λιπαρών ουσιών.

(στ) Να γίνονται συχνά λουτρά με καταιωνιστήρες (ντους), όπου υπάρχει σχετική αφθονία νερού.

(ζ) Να ντύνουν τα νεογνά όσο γίνεται πιο ελαφρά με τα χέρια και τα πόδια ελεύθερα και να τους δίνουν μαζί με το γάλα και υγρά.

(η) Περισσότερη προσοχή να δοθεί στις καλούμενες "ομάδες υψηλού κινδύνου του καύσωνα" που είναι:
  • Όλα τα άτομα που είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.
  • Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.
  • Όλα τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματα τους όπως τα διουρητικά, τα αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα αντισυλληπτικά, τα ορμονούχα συμπεριλαμβανομένης και της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό για την ενδεχόμενη ελάττωση της δοσολογίας.Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος – Καθαριότητας &
Πολιτικής ΠροστασίαςΒηθλεέμ Μαυροματίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Β΄ βαθμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σχέδιο για αύξηση ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών

Σχέδιο για αύξηση ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
Να "βάλουν πλάτη" δουλεύοντας λίγες ώρες παραπάνω καλούνται για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων, καθώς χρήματα δεν υπάρχουν για την πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στις σχολικές μονάδες, για τη νέα χρονιά.
Χθες, ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί και πάλι το ωράριο των εκπαιδευτικών (ήδη έχει αυξηθεί κατά δυο ώρες από το 2013) εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα ότι οι εκπαιδευτικοί θα δεχτούν αυτήν την επιλογή στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για να ξεπεραστεί η κρίση, διότι όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες.
Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς θα είναι μια δύσκολη υπόθεση και γι' αυτό ο κ. Μπαλτάς ξεκαθάρισε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα τον προσεχή Σεπτέμβριο να μπουν οι μαθητές στις τάξεις και να έχουν δασκάλους και βιβλία.
 Στο πλαίσιο αυτό, όπως όλα δείχνουν, για άλλη μια φορά θα επιλεγούν οι "δοκιμασμένες μέθοδοι" για την εξοικονόμηση διδακτικού προσωπικού, όπως αύξηση ωραρίου, μετατάξεις προσωπικού, αύξηση μαθητών ανά τάξη.
Πόσο εργάζονται οι καθηγητές σήμερα μετά τη δίωρη αύξηση των ωρών διδασκαλίας πριν από δυο χρόνια
- Από 0-6 χρόνια προϋπηρεσίας: 23 ώρες την εβδομάδα
- Από 7-12 χρόνια προϋπηρεσίας: 21 ώρες την εβδομάδα
- Από 13-20 χρόνια προϋπηρεσίας: 20 ώρες την εβδομάδα
- Από 20 και πάνω χρόνια προϋπηρεσίας: 18 ώρες την εβδομάδα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τον διεθνή πίβοτ Μπάμπη Ανανιάδη απέκτησε ο Φίλιππος.

Τον διεθνή πίβοτ Μπάμπη Ανανιάδη απέκτησε ο Φίλιππος. Η διοίκηση του

Βεροιώτικου Συλλόγου ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη και την ΧΑΝΘ και την

Πέμπτη το βράδυ οι κ. Νούλας, Χατζόγλου μετέβησαν στην Θεσσαλονίκη και

ολοκλήρωσαν την μεταγραφή.

Ο Μπάμπης Ανανιάδης είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στη χειροσφαίριση,

είναι γεννημένος στις 29/7/1986,  έχει ύψος 1,90 μ. και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί

στην ΧΑΝΘ, τον Διομήδη Άργους, την Γερμανική Εμπόρ Ροστόκ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Φοροκαταιγίδα μέχρι τέλος του έτους - Τι καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι;


Ραβασάκια από την εφορία θα αρχίσουν να λαμβάνουν από εδώ και στο εξής και μέχρι το τέλος του έτους οι πολίτες...


Ο λογαριασμός βαρύς. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά η λίστα των πληρωμών μέχρι το τέλος τους έτους:
Ιούλιος
-Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων -Για όσους έκαναν φορολογική δήλωση μέχρι τις 18 Ιουλίου, δηλαδή για τρία εκατ. φορολογούμενους.
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων -Παράλληλα με την υποβολή της δήλωσης για 100.0000 από τςι 250.οοο επιχειρήσεις (η προθεσμία μετατέθηκε για τις 20 Αυγούστου).
Αύγουστος
-Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων -Πρώτη ή δεύτερη δόση ανάλογο με το πότε υπέβαλλε κανείς φορολογική δήλωση
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων -Πρώτη ή δεύτερη δόση ανάλογα με το πότε υπέβαλλαν δήλωση.
-Τέλος επιτηδεύματος 2013 (πληρώνεται από 150.000 εταιρείες
-Ρύθμιση 100 δόσεων -Δόση από 850.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
-Φόρος πολυτελείας -Μέσα στον Αύγουστο θα σταλούν τα διορθωμένα εκκαθαριστικά με τον πρόσθετο φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε έχοντες σκάφη αναψυχής άνω των πέντε μέτρων, σε ιδιοκτήτες Ι.Χ. άνω των 2.500 κυβικών, αλλά και σε κατόχους ακινήτων με πισίνα.
Σεπτέμβριος
-Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων -Τρίτη ή δεύτερη δόση ανάλογα με το πότε υπέβαλλαν φορολογική δήλωση
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων -Τρίτη ή δεύτερη δόση
-100 δόσεις
-Τέλος επιτηδεύματος 2013
-ΦΠΑ μεγάλων επιχειρήσεων
Οκτώβριος
-ΕΝΦΙΑ
-Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
-Τέλος επιτηδεύματος
-100 δόσεις
Νοέμβριος
-Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
-100 δόσεις
-ΕΝΦΙΑ
Δεκέμβριος
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
-100 δόσεις
-Τέλη κυκλοφορίας
-ΕΝΦΙΑ
Σύμφωνα με τα «Νέα», ο κατάλογος έως το τέλος του έτους περιλαμβάνει:
-3 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος
-2,65 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ
-251 εκατ. ευρώ από τη φουσκωμένη πλέον εισφορά αλληλεγγύης
-48,5 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
-795 εκατ. ευρώ από το νέο κύμα αυξήσεων που έρχεται μέσω ΦΠΑ από 1ης Οκτωβρίου
-1 δισ. ευρώ από τα τέλη κ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τις 27.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα βοήθειας σε απόρο


Σχεδόν 27.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για την ένταξη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους, δέκα ημέρες μετά την έναρξη υποβολής...


Από το συνολικό αριθμό των 26.962 αιτήσεων, οι 10.994 υποβλήθηκαν ιδιωτικά, ενώ οι 15.968 υποβλήθηκαν από τους εταίρους Κοινωνικής Σύμπραξης.

Επισημαίνεται ότι οι 26.962 αιτήσεις αντιστοιχούν σε 61.351 άτομα.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την καταβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η 5η Αυγούστου 2015.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/ επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΤΕΒΑ είτε, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία διαμένουν, από τον επικεφαλής εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, από τους Εταίρους αυτής και από τις άτυπες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/ είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης είτε στις άτυπες Δομές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τα Δικαιώματα όσων εργάζονται στην αργία του 15Άυγουστου...


Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης 
Δικηγόρος Αθηνών 
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου είναι από τις...
μεγαλύτερες γιορτές της ορθόδοξης Εκκλησίας και το επονομαζόμενο "Πάσχα του Καλοκαιριού". Αρχικά η εορτή ήταν στις 13 Αυγούστου και από το 460 εορτάζεται στις 15 Αυγούστου.


Ο Δεκαπενταύγουστος ως θρησκευτική γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εορτάζεται κυρίως από τους ορθόδοξους και από τους καθολικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ορθόδοξη ή καθολική χώρα έχει ορίσει τη 15η Αυγούστου ως επίσημη αργία.

Στη Ρωσία π.χ., ο Δεκαπενταύγουστος είναι θρησκευτική γιορτή αλλά όχι αργία ορισμένη από το κράτος. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Ελβετία, όπου υπάρχουν μεγάλα ποσοστά καθολικισμού, ο Δεκαπενταύγουστος είναι αργία στις καθολικές περιοχές. Στην Κύπρο είναι φυσικά επίσημη αργία, αφού η Κύπρος ακολουθεί την ελληνική παράδοση. Γιορτή και αργία είναι ο Δεκαπενταύγουστος για αρκετές καθολικές χώρες στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στο Λιχτενστάιν, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα και σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως στη Χιλή, στην Αϊτή κ.ά. 

Στις υποχρεωτικές αργίες ανήκει  η αργία του Δεκαπενταύγουστου κι έτσι σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται η λειτουργία επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

 Συγκεκριμένα,στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημε­ρο­μί­σθιο, που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέ­ρα του Δεκαπενταυγουστου, θα κα­τα­βληθεί το καταβαλλόμενο ημερο­μίσθιό τους.
Σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μι­σθό, δεν οφείλεται επιπλέον ημερο­μίσθιο αλλά θα κατα­βληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυ­γούστου, παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παρά­νομα, θα κα­ταβληθεί: α) σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημε­ρο­μίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, και β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα κα­τα­βληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του νο­μίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους.

Όσοι εργαζόμενοι στην περίοδο αυτή βρίσκο­νται σε κα­νονική άδεια η ημέρα αυτή δεν θα υ­πολογισθεί ως άδεια και θα πάρουν μια μέρα επι­πλέον ημέρα άδειας στο τέλος της αδείας τους. Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερο­μί­σθιο και βρίσκονται σε άδεια, οφείλε­ται το ημερο­μί­σθιο της ημέρας αυτής παρότι βρίσκονται σε άδεια. Στους εργαζόμενους που εργάζονται νόμιμα την πε­ρίο­δο αυτή και απουσιάζουν αυθαίρετα προ και με­τά το Δεκαπενταύγουστο δεν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυ­τής. Αν απουσιάσουν προ μόνο ή μετά μόνο οφείλεται το ημερομίσθιο.

Οι ημέρες αργίας διακρίνονται σε αυτές που έχουν καθοριστεί από τον νόμο σαν ημέρες υποχρεωτικής αργίας(π.χ.15 Αυγούστου ή ημέρα χριστουγέννων), κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα, καθώς βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών, και στις ημέρες προαιρετικής αργίας, στις οποίες επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη η λειτουργία της επιχείρησης και η απασχόληση ή μη των μισθωτών που απασχολούνται από αυτόν. 

Πέρα όμως από τις παραπάνω εορτές (υποχρεωτικές), έχουν καθιερωθεί από διάφορους οργανισμούς, οι μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους, εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται σαν αργίες, είτε έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή από επιχειρησιακή συνήθεια. Τέτοιες εορτές είναι:Πρωτοχρονιά,Θεοφάνια,Καθαρή Δευτέρα,Μεγάλη Παρασκευή,Αγίου Πνεύματος,Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και  Μεγάλες τοπικές εορτές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »