20 Ιουν 2019

Λάζαρος Τσαβδαρίδης:Η υπερήφανη Ημαθιώτικη οικογένεια ζει πλέον την ανεργία.
Οικογένεια!

Αγάπη, ευτυχία, λιμάνι, θαλπωρή, στήριγμα, χαρές, λύπες και αναμνήσεις που δένουν τα μέλη της.

Η υπερήφανη Ημαθιώτικη οικογένεια ζει πλέον την ανεργία. 
Ζει τα οικονομικά αδιέξοδα. 
Παλεύει να μορφώσει και να σπουδάσει τα παιδιά της με κόπους και στερήσεις. 
Και ζητά ένα καλύτερο μέλλον. 
Ένα μέλλον που θα διασφαλίζει θέσεις εργασίας στον τόπο μας και θα εγγυάται άριστη ποιότητα ζωής.

Στα χρόνια που ο πληθυσμός της πατρίδας μας μειώνεται διαρκώς και το δημογραφικό εξελίσσεται σε ζήτημα πρώτης γραμμής, η ελληνική οικογένεια επιβάλλεται να ενισχυθεί με κάθε τρόπο.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
ΕΣΥ στη Βουλή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Στις 2 Ιουλίου η καταβολή των επικουρικών συντάξεων της Εθνικής Τράπεζας


Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στους δικαιούχους του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος-Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ημερομηνία καταβολής των παροχών στους δικαιούχους για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2019 ορίζεται η 2 Ιουλίου του 2019. Για το σκοπό αυτό, έως τις 20 Ιουνίου 2019, κοινοποιείται από το ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με τις επανυπολογισθείσες συντάξεις προς ενημέρωση και έλεγχο.

Μέχρι την ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα πληρωμής του ΕΤΕΑΕΠ, ο υπολογισμός και η λογιστικοποίηση των παροχών για το διάστημα από την 1 Ιανουαρίου του 1.2019 εξακολουθεί να διενεργείται από το ΛΕΠΕΤΕ με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από το ΕΤΕΑΕΠ, ενώ ο υπολογισμός του ποσού που κρατείται, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, πραγματοποιείται συνολικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο σύστημα πληρωμής του δημόσιου φορέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για τις 120 δόσεις στην εφορία - Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι ρυθμισμένες οφειλές


Περισσότερες από 135.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών στην εφορία σε έως 120 δόσεις, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που έχει ρυθμιστεί υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ ,όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Στην εγκύκλιο της Αρχής για τη ρύθμιση των χρεών σε έως 120 δόσεις μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

α) Υποχρεωτικά:

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

Ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλές, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και

- τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου

- έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

3. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ήδη ρυθμισμένων κατά την ημερομηνία της αίτησης οφειλών επέρχεται απώλεια των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών και των ευεργετημάτων αυτών. Η απώλεια επέρχεται αυτοματοποιημένα με την επικύρωση της νέας ρύθμισης, δηλαδή μετά την πίστωση της πρώτης δόσης αυτής.

4. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία.

5. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει να υπαγάγει στη ρύθμιση ορισμένες μόνο από τις προαιρετικά υπαγόμενες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία. Στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ευθύνη για την καταβολή μέρους προαιρετικά εντασσόμενης στη ρύθμιση οφειλής.

6. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

- ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται),

- τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, κατά το μέρος της ευθύνης τους.

- οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας,

- οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

7. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση εξαιρούνται:

- Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

8. Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία

α) Ρυθμίζονται:

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

- το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Τελωνειακού Κώδικα.

β) Δεν Ρυθμίζονται:

- οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος.

- το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

9. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Οδηγός για τα "κόκκινα" δάνεια: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες - Τι λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών


Της Εύης Κατσώλη

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων από δανειολήπτες που θέλουν να διασώσουν την πρώτη τους κατοικία από τον πλειστηριασμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρμόδιοι εργάζονται εντατικά προκειμένου αυτή να ανοίξει πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Το ζήτημα των κόκκινων δανείων, όπως αναφέρει και η Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών απασχολεί περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις που παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και τις διαδικασίες.

Η κατάργηση του Ν. 3869/2010 ή Ν. Κατσέλη όπως τον γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, η αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η εισαγωγή του αγγλοσαξονικού δικαίου όσον αφορά στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που διεξάγονται με συνοπτικές διαδικασίες, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, το δυσμενές δικαστικό κλίμα περιγράφουν , φωτογραφίζουν και αντικατοπτρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα.

Η Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών επισημαίνει ότι στην περίπτωση που τράπεζες δεν δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης μιας οφειλής, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος είναι "η διεκδικητική αλλά και με συστηματικό τρόπο αναζήτηση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών". Η Ομοσπονδία "συμπυκνώνει" δε, έναν χρηστικό οδηγό ενεργειών στα εξής:

  1. Όταν μας κοινοποιείται εξώδικος επιστολή ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο από πλευράς της τράπεζας, πάντα απαντάμε με αποδεδειγμένο τρόπο εκφράζοντας τις αντιρρήσεις μας.

  2. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής και το είδος της δανειακής σύμβασης αμφισβητούμε την ανέλιξη του ύψους της οφειλής μας .

  3. Όταν μας κοινοποιείτε διαταγή πληρωμής που στην ουσία αποτελεί τον τίτλο προς εκτέλεση, προβαίνουμε εντός των νόμιμων προθεσμιών, την κατάθεση ανακοπής ή και αναστολής εφόσον κριθεί επιβεβλημένο.

  4. Όταν μας κοινοποιηθεί κατασχετήρια έκθεση παρομοίως εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, την ανακόπτουμε με ένδικα μέσα.

  5. Με την βοήθεια εξειδικευμένου οικονομολόγου αναλυτή, προβαίνουμε σε ανάλυση και ανασύνθεση του ύψους των δανειακών μας οφειλών.

  6. Με την βοήθεια τόσο εξειδικευμένου δικηγόρου όσο και εξειδικευμένου οικονομολόγου, προβαίνουμε στην σύνταξη και κατάθεση α) αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής κατά τράπεζας και β) αγωγής ρυθμίσεως καταστάσεως

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να τηρούνται απαράκλητα, όπως επισημαίνει η Εθνική Ομοσπονδία γιατί σε κάθε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μόλις μερικών μηνών μετά την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής να απολέσουμε με συνοπτικές διαδικασίες όχι μόνο τα περιουσιακά μας στοιχεία, αλλά και τις πατρογονικές μας περιουσίες.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών,Ευάγγελος Κρητικόςμιλώντας στο enikos.gr, σχετικά με το θέμα των κόκκινων δανείων δηλώνει καταρχάς ότι πρόκειται για έναν γόρδιο δεσμό και τονίζει ότι 3 εκατ. Έλληνες πολίτες είναι παγιδευμένοι είτε άμεσα είτε έμμεσα στη μέγγενη του τραπεζικού δανεισμού.

Αναλυτική η δήλωση του κ. Κρητικού είναι η εξής:

"Σαν η χειρότερη ιστορικά εποχή ορίζεται η σημερινή που διανύουμε για τους δανειολήπτες των κόκκινων δανείων που έρχονται αντιμέτωποι με πανίσχυρους εισπρακτικούς μηχανισμούς, εισπρακτικές εταιρείες, funds, δικηγορικά γραφεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΑΑΔΕ: 50.500 έλεγχοι για φοροδιαφυγή έως τον Οκτώβριο


Του Δημήτρη Χριστούλια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρχές Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν 50.500 έλεγχοι, εκ των οποίων το 85% μέσα σε επαγγελματικούς χώρους.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει ζητήσει από τα ελεγκτικά κλιμάκια να συνεχισθούν και φέτος οι έλεγχοι με αμείωτη ένταση, προκειμένου να περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό η φοροδιαφυγή.

Μεγάλο βάρος αναμένεται να δοθεί στις τουριστικές περιοχές που αυτή την περίοδο δέχονται χιλιάδες επισκέπτες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΕΡΓΑΝΗ: 265.059 νέες θέσεις εργασίας το α' πεντάμηνο - Πόσες ήταν οι προσλήψεις και πόσες οι αποχωρήσεις


Την υψηλότερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ".

Συγκεκριμένα, στο πεντάμηνο το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 265.059 νέες θέσεις εργασίας, με τις αναγγελίες προσλήψεων να ανέρχονται στις 1.130.113 θέσεις εργασίας και τις αποχωρήσεις στις 865.054. Ωστόσο όσον αφορά τις νέες προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, το 49,61% ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 38,90% ήταν μερικής απασχόλησης, ενώ το 11,49 % ήταν εκ περιτροπής (δηλαδή, το 50,39% ήταν ευέλικτης μορφής εργασίας).

Για τον Μάιο

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των ροών μισθωτής απασχόλησης για τον Μάιο του 2019 κατέγραψαν αύξηση της απασχόλησης κατά 105.284 θέσεις εργασίας, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση μηνός Μαΐου από το 2001 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2019, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 323.524, ενώ οι αποχωρήσεις σε 218.240.

Η δήλωση Αχτσιόγλου

Με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η θετική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη θέση της κυβέρνησης ότι η κατάργηση του υποκατώτατου και η αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργούν προωθητικά και αναπτυξιακά στην ελληνική οικονομία.

Στο πρόγραμμά μας η αύξηση των μισθών είναι ταυτόχρονα μέτρο που αποσκοπεί στην δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και αυτή η θέση επαληθεύεται από τα δεδομένα σήμερα.

Ταυτόχρονα, η θετική αυτή εξέλιξη εγγυάται τη ρεαλιστικότητα του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για 500.000 νέες θέσεις εργασίας την επόμενη τετραετία, με αυξημένους μισθούς και διασφαλισμένα δικαιώματα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

19 Ιουν 2019

Αναστολή των κινητοποιήσεων ανακοινώνει το ΕΚΑΒ


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΠΟΠΕΚΑΒ από αύριο 20/06/19 αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις μας(αποχή από δευτερογενής διακομιδές).
Το τεράστιο θέμα των δευτερογενών διακομιδών και όλα τα θέματα του κλάδου μας θα συζητηθούν στο επόμενο τακτικό Γενικό Συμβούλιο.

Για το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας ο Πρόεδρος Παπαστεργιόπουλος Φίλιππος.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Επίσκεψη του Τάσου Μπαρτζώκα στον ΑΣΟΠ Ειρηνούπολης


Με την διοίκηση και το προσωπικό του ΑΣΟΠ Ειρηνούπολης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας που έχει με φορείς και πρόσωπα της αγροτικής οικονομίας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας μιλώντας με τους εργάτες και την διοίκηση του συνεταιρισμού είχε την ευκαιρία να ακούσει για ακόμη μια φορά τα προβλήματά τους, αλλά και να τους αναπτύξει το όραμά του για την αγροτική παραγωγή στην Ημαθία, την διακίνηση και την μεταποίηση των προϊόντων, αλλά και την παράλληλη νομοθετική πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί για την άμεση τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ως προς τις αποζημιώσεις. Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος η ανάγκη λήψης μέτρων  για την πάταξη του παρεμπορίου, αλλά και για την λήψη θετικών αντίμετρων που θα μειώσουν τις δραματικές συνέπειες που έχει στην αγροτική οικονομία το ρωσικό εμπάργκο.

«Οι υγιείς συνεταιρισμοί είναι η όαση σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη η μέριμνά μας για την υποστήριξή τους. Οι συλλογικές δράσεις είναι πάντα πιο αποδοτικές από τις μεμονωμένες, αρκεί να γίνονται υπό όρους και με συνέπεια, για το καλό των συνεταιριστών και κατ΄ επέκταση της οικονομίας της Ημαθίας. Όσοι λειτουργούν με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να είναι σίγουροι πως θα είμαι δίπλα τους, στα δύσκολα και στα εύκολα», σχολίασε μετά την επίσκεψή του ο Τάσος Μπαρτζώκας. 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Επίσκεψη Φρόσως Καρασαρλίδου στην εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ και στον ΤΟΕΒ ΝάουσαςΕπίσκεψη Φρόσως Καρασαρλίδου στην εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ και στον ΤΟΕΒ Νάουσας


Το εργοστάσιο “Βαρβαρέσου” επισκέφθηκε την Τρίτη η υποψήφια βουλευτής 

Φρόσω Καρασαρλίδου για να συναντήσει τη διοίκηση και τους εργαζόμενους 

και να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις οικονομικές συνθήκες της 

εταιρίας η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες της και να 

συνεχίσει την πορεία της διασφαλίζοντας και τις θέσεις εργασίας του 

προσωπικού της. Για τη μεσολάβηση και το ενδιαφέρον της ευχαρίστησαν την 

κα Καρασαρλίδου, εκ μέρους της εταιρείας ο κ. Νίκος Βελής, αντιπρόεδρος, 

ο κ. Αργύριος Σαρρίδης, γενικός διευθυντής και ο κ. Γιώργος Κωστόπουλος, 

υπεύθυνος πωλήσεων, καθώς και ο κ. Χρήστος Βαδόλας εκ μέρους του σωματείου των 

εργαζομένων, με τους οποίους η βουλευτής συζήτησε για εργασιακά- και όχι 

μόνο-θέματα.


Στη συνέχεια η κα Καρασαρλίδου συναντήθηκε με μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας ώστε να ενημερωθεί εκ νέου για την 

κατάσταση και τα προβλήματα του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, που 

αφορούν και τον αγροτικό κόσμο, για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του 

αρδευτικού δικτύου, την εξοικονόμηση νερού και την παροχή ποιοτικού 

νερούστουςαγρότες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στο μεγάλο έργο που 

πρόκειται να υλοποιηθεί από τον ΤΟΕΒ, μέσω του Μέτρου 4.3.1. του 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ανακοινώθηκε η έγκρισή του τις 

προηγούμενες μέρες από τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, με τίτλο “ΕΡΓΑ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” συνολικής αξίας 7.473.308€. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστού αγωγού-δικτύου άρδευσης 

Αγροκτήματος Νέας Στράντζας, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

συστήματος τηλεμετρίας μ

ε σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση αρδευτικών 

αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής διαρροών και 

καταναλώσεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού 

σταθμού ισχύος 100 kWp για Net Metering. Όπως αναφέρθηκε, είναι το πρώτο 

μεγάλο έργο που εγκρίνεται στην περιοχή την τελευταία 10ετία και υπάρχει 

ανάγκη να ενισχυθούν οι υποδομές του αρδευτικού δικτύου.


Ο πρόεδρος κ. Κώστας Παπαδόπουλος ευχαρίστησε θερμά την βουλευτή για το 

ενδιαφέρον της όλα αυτά τα χρόνια και για την προσπάθεια που κατέβαλε 

για τη χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

η κα Καρασαρλίδου δήλωσε πως ήταν, είναι και θα είναι δίπλα τους, 

μεταφέροντας και ενισχύοντας τις προτάσεις-μελέτες του ΤΟΕΒ προς τους 

αρμόδιους φορείς.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "H Mακεδονία στέλνει το μήνυμα της μεγάλης νίκης. Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα προχωρά μπροστά"


Κανείς πολίτης της Ημαθίας και της Μακεδονίας δεν ξεχνά τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη βίαιη περιφρόνηση της ιστορίας, ήταν το μήνυμα των πολιτών προς τον Αν. Τομεάρχη Οικονομικών και υποψήφιο Βουλευτή Ημαθίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, που περιόδευσε χθες σε Κλειδί, Πλάτανο, Πρασινάδα και Τρίκαλα.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους πολίτες που του εξέφρασαν για μία ακόμα φορά τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.

Κυρίαρχο θέμα οι επιπτώσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, τις οποίες  η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα επιχειρήσει να αμβλύνει αλλά και η υπερφορολόγηση των αγροτών μαζί με τις υπέρμετρες και παράλογες ασφαλιστικές εισφορές που οδηγούν σε ερημοποίηση της υπαίθρου.

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στις προγραμματικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για:

- Εισαγωγή κατώτατου φορολογικού συντελεστή 9%, από 22% που είναι σήμερα για χαμηλά εισοδήματα, για αγρότες, συνταξιούχους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

-Καθιέρωση φορολογικού συντελεστή 10% για τα συνεταιριστικά σχήματα.

-Ταχεία απορρόφηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων ύψους 4 δις, που αποτελούν πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος συναντήθηκε επίσης και με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Η  συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο και εξαιρετικά εποικοδομητικό κλίμα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Ημαθία.

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος τονίζει:

«Η Μακεδονία στέλνει ένα ακόμα μήνυμα νίκης, μετά από αυτό των ευρωεκλογών. Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα προχωρά μπροστά, κλείνει τη θλιβερή παρένθεση της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα». 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τι λέει το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για τη σημερινή σύσκεψη για το ροδάκινο
Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τα προβλήματα στη φετινή αγορά επιτραπέζιου ροδάκινου
Δέσμη μέτρων για την άμεση και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαφαίνονται στην αγορά του επιτραπέζιου ροδάκινου και των νεκταρινιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο με τη συμμετοχή των βουλευτών Ημαθίας και Πέλλας, Φρόσως Καρασαρλίδου, Γιάννη Σηφάκη, Χρήστου Αντωνίου, Γιώργου Ουρσουζίδη, Θεοδώρας Τζάκρη, του υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελου Τόλκα, του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη και εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων και ομάδων παραγωγών από τους δύο νομούς.
Ειδικότερα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι:
«Άμεσα προχωράμε και ετοιμαζόμαστε για να καταθέσουμε σχετική πρόταση για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών,
Άμεσα ενεργοποιούμε το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής επιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης μέσω των Ομάδων Παραγωγών που εκτελούν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με κοινοτικούς πόρους, 
Καταθέτουμε σχετικό φάκελο στην Ε.Ε. για έγκριση έκτακτου εθνικού προγράμματος δωρεάν διανομής επιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης, μέσω Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, που θα αφορά όλους τους ροδακινοπαραγωγούς, συνεταιρισμένους και μη.»
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της συνάντησης, όπου απασχόλησαν κυρίως θέματα αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ο Υπουργός είπε:
«Την επόμενη εβδομάδα εξοφλείται το υπόλοιπο 30% των αποζημιώσεων για ζημιές του 2018 από τον ΕΛΓΑ.
Ενεργοποιείται το άρθρο 20 του κανονισμού του ΕΛΓΑ για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σκοπό την άμεση ενίσχυση του ελεγκτικού έργου, λόγω αυξημένων ζημιών.
Συζητείται με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για τις ζημιές του 2019 καθώς και τις ζημιές των επόμενων ετών.»
Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει συντονισμένα για το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στο ελληνικό επιτραπέζιο ροδάκινο και άλλα πυρηνόκαρπα. Μάλιστα, αυτές τις μέρες φιλοξενείται στη χώρα μας κινέζικη αντιπροσωπεία, με σκοπό τις τελικές τεχνικές διευθετήσεις των εξαγωγών.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ - Τι ζητούν


Σε απεργία διαρκείας θα προχωρήσουν από την Παρασκευή, 21 Ιουνίου οι εργαζόμενοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ζητώντας να υπάρξει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο απόδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ αλλά και να λάβουν απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και που αφορούν την απόδοση ΑΜΚΑ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

"Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ με εξαίρεση την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα.

ΖΗΤΑΜΕ:

ADVERTISING

1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από το Υπουργείο Εργασίας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και που αφορούν την απόδοση ΑΜΚΑ.

2. ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ

3. ΣΥΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΚΑ σε όλα τα κατά τόπους καταστήματα τομέων του ΕΦΚΑ, κεντρικά και περιφερειακά.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί των διαδικασιών ΑΜΚΑ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση και ενδιαφερόμενο:

1. Τα ζητήματα ΑΜΚΑ απαιτούν τάχιστα λύσεις για την εκ νέου ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας για την οποία έχουν συναρμοδιότητα τα ΚΕΠ. Η έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου και εγκυκλίων οδηγιών για την απόδοση ΑΜΚΑ δυσχεραίνει σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

2. Μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις που ζητάμε επί σειρά ετών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία ΑΜΚΑ του καθ' ύλην αρμόδιου ΕΦΚΑ, τον οποίο εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τσαβδαρίδης:Όταν προσεύχομαι, δε ζητάω από το Θεό να μου δώσει κάτι αλλά ζητάω από το Θεό να μου δείξει τι μπορώ να δώσω εγώ.Σε κάθε συνάντησή μου με τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Παντελεήμονα, μαθαίνω και διδάσκομαι την αξία της ταπεινότητας, της υπομονής, της πίστης και της καλοσύνης με εστίαση όχι στον εαυτό μας αλλά στον συνάνθρωπό μας.

Τον έχοντα ανάγκη, τον πάσχοντα, τον πλανημένο, τον μοναχικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δύο γυναίκες στην Ημαθία προσποιήθηκαν τις πελάτισσες και έκλεψαν το κατάστημαΣυλλήψεις για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (18 Ιουνίου 2019) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 33 και 24 ετών και ένας 26χρονος ημεδαπός, για κλοπή. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα οι δύο γυναίκες μπήκαν σε κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν μία φιάλη ποτού και στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα, στο οποίο τις ανέμενε ο 26χρονος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η κλεμμένη φιάλη και άλλα προϊόντα την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σύσκεψη τώρα στην Αθήνα για τα ροδάκινα, παρουσία επιτροπής από την Ημαθία με επικεφαλής τον Κώστα Καλαϊτζίδη

Σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα, σε συνέχεια της σύσκεψης που είχε συγκαλέσει ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, για τα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τη συγκομιδή και την εμπορία των επιτραπέζιων ροδάκινων και των νεκταρινιών (αντίστοιχη σύσκεψη έγινε σήμερα και στην Έδεσσα). Στη σύσκεψη της Αθήνας, στο υπουργείο, συμμετέχει όλη η επιτροπή εκπροσώπων της Ημαθίας (Επιμελητήριο, Κοινοπραξία, ιδιώτες, συνεταιρισμοί, αγρότες που ασχολούνται με το ροδάκινο) η οποία ορίστηκε με επικεφαλής τον Κώστα Καλαϊτζίδη ο οποίος πριν από λίγη ώρα ανέβασε στο facebook την παρακάτω ενημέρωση:


“Βρίσκομαι στην Αθήνα, μαζί με την επιτροπή που έχουμε συστήσει για τη διεκδίκηση λύσης στο ξαφνικό πρόβλημα που προέκυψε με τα επιτραπέζια ροδάκινα και στα νεκταρίνια. Σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συνάντησή μας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη σύμφωνα με τη συλλογική απόφαση που πήραμε όλοι οι φορείς, πρόσφατα, σε σύσκεψη που συγκάλεσα στη Βέροια.


Μια παρόμοια σύσκεψη συγκαλεί αυτή την ώρα και στην Έδεσσα, η αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, μετά και απο συνεργασία που είχαμε αλλά και μετά από την ενημέρωση που είχε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για τα αποτελέσματα της σύσκεψης στην Πέλλα θα ενημερωθώ από τη συνάδελφο και θα τα μεταφέρω επίσης στον υπουργό.


Το πρόβλημα που προέκυψε είναι πολύ σοβαρό, οι ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες στη συγκομιδή και στη διάθεση του προϊόντος δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην έκτασή τους και χρειάζεται άμεση λύση εδώ και τώρα. Ο αγώνας είναι κοινός, δεν χωράει μικροπολιτική (ιδίως εποχική), ούτε μεμψιμοιρία. Κι αυτό κάνουμε έχοντας πάντα ενήμερο και τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος έμπρακτα στέκεται εξαρχής στο πλευρό του αγροτικού κόσμου και σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματός και στην ανάπτυξη της αγοράς των τοπικών αγροτικών προϊόντων”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Έτοιμος από καιρό ο Τάσος Μπαρτζώκας!


Είναι έτοιμος από καιρό για την μάχη και αυτό το δείχνει ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας. Ενώ μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο φωτογραφίες και συνθήματα, ο νεότερος του ψηφοδελτίου της ΝΔ έρχεται με τις προτάσεις του και ήδη κοινοποίησε το φυλλάδιο του για να ενημερωθεί ο κόσμος.
Όπως όλα δείχνουν με τους 3 βουλευτές που θα βγάλει η ΝΔ αν κερδίσει ο Τάσος Μπαρτζώκας θα είναι σίγουρα μέσα. Το θέμα είναι πόσο ψηλά θα πάει στην κατάταξη


δειτε το φυλλάδιο που ανέβασε στο facebookΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Θερινές εκπτώσεις 2019:


Οι θερινές εκπτώσεις 2019 ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και διαρκούν έως και τα τέλη Αυγούστου.

Έτσι, φέτος...   

 
 
 
 
αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και να κρατήσουν έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως στις καλοκαιρινές εκπτώσεις επιβάλλεται η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση και επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

"Γκαζώνει" μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων η Νίκη ΚαρατζιούλαΑπό σύνεδρος συνεχίζουμε για την Αθήνα. Αυτή τη φορά από πιο κεντρικούς...δρόμους! Πάμε Βουλή με τη #Niki . "Γκαζώνει" μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νίκη Καρατζιούλα. Όπως μας λένε οι φίλοι της έχει αρκετά "καύσιμα" για να φτάσει Αθήνα στις 7 Ιουλίου!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων...Από την Τρίτη 25 Ιουνίου ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου 2019, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 2 Ιουλίου.

Αναλυτικά οι...
ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων:

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη..
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »