Οδηγός 19 ερωτήσεων και απαντήσεων για το ΕΣΠΑ και τις Νέες Τουριστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Οδηγός 19 ερωτήσεων και απαντήσεων για το ΕΣΠΑ και τις Νέες Τουριστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Έναν χρήσιμο οδηγό με 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά στην ενίσχυση και την ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, εγκρίθηκε το αρχείο με τις πιο συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Αναλυτικά, ακολουθούν οι ερωτήσεις και απαντήσεις όπως αυτές δημοσιεύονται στο σχετικό αρχείο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια:

A. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΙΔ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί π.χ. τουριστική υποδομή, οι αμοιβές των μηχανικών που προκύπτουν από Τ.Π.Υ. προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μπορούν να κριθούν ως επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση;

Προτεινόμενη απάντηση: Δαπάνες που δεν έχουν τιμολογηθεί στο δικαιούχο (ΑΦΜ) της επένδυσης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

2. Σε σχέση με τα αρχικά δηλωθέντα αποδεικτικά στοιχεία από την υποβολή όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, οι εταίροι/μέτοχοι μιας επιχείρησης είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τις καταθέσεις από τους λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί, ή θα υπάρχει ευελιξία;

Προτεινόμενη απάντηση: Η καταβολή για την αύξηση του κεφαλαίου γίνεται από λογαριασμούς των εταίρων/μετόχων και σύμφωνα με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή για τον τρόπο εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

3. Γίνεται δεκτή τμηματική αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης;

Προτεινόμενη απάντηση: Γίνεται δεκτή τμηματική αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την τελική επαλήθευση της επένδυσης.

4. Κατά την αρχική καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου δεν έγινε αναφορά στο σκοπό (κάλυψη ιδ. συμμετοχής για τη δράση). Μπορεί να γίνει μεταγενέστερα;

Προτεινόμενη απάντηση: Ναι, μπορεί να γίνει μεταγενέστερα και ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρακτικό Δ.Σ. ή Γ.Σ. κλπ).

5. Εταίρος και διαχειριστής σε πολυπρόσωπη ΙΚΕ ο οποίος διαθέτει ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα πολιτικού μηχανικού, προτίθεται να αναλάβει μέρος της κατασκευής της τουριστικής μονάδας. Υπάρχει κάποιος περιορισμός από το πρόγραμμα;

Προτεινόμενη απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός από το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και οι όροι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης.

6. Η καταβολή του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να είναι ανάλογη των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία ή μπορεί να καταβληθεί από τον ένα εταίρο;

Προτεινόμενη απάντηση: Τα ποσά της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθούν από όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους, ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία.

7. Σε ποια φάση υλοποίησης της επένδυσης πιστοποιείται η καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής;

Προτεινόμενη απάντηση: Η ιδιωτική συμμετοχή ελέγχεται και πιστοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

8. Επενδυτικό σχέδιο έχει δηλωθεί με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και δημόσια επιχορήγηση 200.000 ευρώ, καθώς το ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης δεν επέτρεπε την καταχώρηση ποσού μη επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Τα τιμολόγια της επένδυσης θα ανέλθουν σε ποσό 450.000 ευρώ . Σε αυτήν την περίπτωση, για την πιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής, η καταβολή ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ανέρχεται σε 200.000 ευρώ ή 250.000 ευρώ;

Προτεινόμενη απάντηση: Η πιστοποίηση της καταβολής ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από τον Ε.Φ. μέχρι το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής (50% ή 55%) που αφορά στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, ήτοι 200.000 ευρώ.

9. Για τη δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών θα γίνουν δεκτές πληρωμές δαπανών από τα φυσικά/νομικά πρόσωπα/εταίρους πριν την έναρξη της επιχείρησης

Προτεινόμενη απάντηση: Πληρωμές δαπανών από τα φυσικά/νομικά πρόσωπα/εταίρους που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της επιχείρησης δεν γίνονται αποδεκτές.

10. Ενταγμένη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που δεν θα προβεί σε κτιριακές δαπάνες επιθυμεί να συστεγαστεί με εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων. Επιθυμεί να επιδοτηθεί μόνο την αγορά οχημάτων που προορίζονται προς εκμίσθωση. Η συστέγαση των επιχειρήσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τη Δράση

Προτεινόμενη απάντηση: Η συστέγαση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων δεν απαγορεύεται από την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης. Επίσης θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί τόσο οι χώροι άσκησης της επιδοτούμενης δραστηριότητας ενοικίασης αυτοκινήτων όσο και ο εξοπλισμός (π.χ. μηχανογραφικός εξοπλισμός, έπιπλα κ.λ.π.), οι δαπάνες προβολής/προώθησης (ιστοσελίδα, διαφημιστικά έντυπα), λογισμικά κ.λ.π.

11.Να εξηγηθεί επακριβώς τι εννοείται στην προσθήκη της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης στο Κεφαλ.10.1 «Εξαιρούνται του συγκεκριμένου περιορισμού τα επενδυτικά σχέδια που το φυσικό αντικείμενο δεν δύναται να πιστοποιηθεί και παραληφθεί τμηματικά και για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως στον προμηθευτή (π.χ. ναυπήγηση σκάφους).»

Προτεινόμενη απάντηση: Σε επενδυτικά έργα στα οποία το φυσικό αντικείμενο δεν μπορεί να παραληφθεί τμηματικά (π.χ. ναυπήγηση σκάφους) δύναται το αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης - πιστοποίησης να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές μέχρι το 80% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

12. Είναι εφικτή η αλλαγή Χρηματοδοτικού σχήματος στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στο επενδυτικό σχέδιο "κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής με 100% τραπεζικό δανεισμό" σε μεικτό χρηματοδοτικό σχήμα; Στην περίπτωση αυτή όπου το ποσό καλύπτει κατά 100% την ιδιωτική συμμετοχή με τραπεζικές καταθέσεις σε ποσοστό 20% και με δανεισμό κατά 80% αλλάζει η βαθμολογία του Επενδυτικού Σχεδίου

Προτεινόμενη απάντηση: Η εν λόγω αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος γίνεται αποδεκτή. Κάθε αλλαγή Χρηματοδοτικού σχήματος η οποία επηρεάζει την βαθμολογία μιας πρότασης πρέπει να ελέγχεται κατά την εξέταση του αιτήματος. Η βαθμολογία του κριτηρίου Α2 κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής στην ανωτέρω περίπτωση δεν μεταβάλλεται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.

13. Σε περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίου, για τις οποίες το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης αρκεί να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη

Προτεινόμενη απάντηση: Το μισθωτήριο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες