Τα "15 κλειδιά" που ανοίγουν την πόρτα ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Τα "15 κλειδιά" που ανοίγουν την πόρτα ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας


Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι προϋποθέσεις

1. Αφορά φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα , το οποίο δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του προς τις τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο προκειμένου να να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση

2. Η αξία της πρώτης κατοικίας, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης , πρέπει να μην υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τις 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (φυσικά πρόσωπα).

3 . Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν πρέπει να να είναι ανώτερο των 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Για τα ληξιπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια " ταβάνι" είναι 100.000 ευρώ.

4.Οι καταθέσεις πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τις 80.000 ευρώ.

5.Οι οφειλές θα πρέπει να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2018.

6.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΧ ( http://www.key d.gov.gr)

7. Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα με ειδική ένδειξη ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητα του ή μη.

8.Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση η πλατφόρμα θα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν

9. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησης του. Αν ο πιστωτής αρνηθεί τη υποβολή πρότασης , ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, θα προσδιορίζει το λόγο της μη επιλεξιμότητας και θα μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει.

10. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών θα δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει.

11. Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται:

Α) Με την απόρριψη της αίτησης

Β) Με τη παραίτηση του αιτούντος από την αίτηση του

Γ) Με την παράλειψη ή την άρνηση όλων των πιστωτών προς τη ρύθμιση να υποβάλουν πρόταση

Δ) Με την αποδοχή ή την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα.

12. Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν το 120 % της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας με διάρκεια 25 ετών –επιτόκιο euribor τριμήνου + 2%.

13. Προβλέπεται επιδότηση του Δημοσίου για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ( έως 25 χρόνια ) στις καταβαλλόμενες δόσεις.

14. Πέρα από τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη ( δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση οικίας και εργασίας κλπ) στην αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: Ο κατάλογος των πιστωτών , με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή , ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής και οι συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.

15.Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες