Φοιτητικό επίδομα έως 1000 ευρώ: Δικαιούχοι και δικαιολογητικά - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Φοιτητικό επίδομα έως 1000 ευρώ: Δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους φοιτητές που μπορούν να πάρουν φοιτητικό επίδομα το οποίο ισούται με 1.000 ευρώ. Ειδικότερα στην σχετική απόφαση οι όροι και οι προϋποθέσεις των δικαιούχων ορίζονται ως εξής και αφορά φοιτητές που σπουδάζουν σε:
Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας
Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδος
Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Σε Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σημειώσουμε ότι, δεν δικαιούνται όσοι φοιτούν για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για το φοιτητικό επίδομα 2014 είναι τα εξής:
  • Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
  • Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής.
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία ∆.Ο.Υ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.
  • Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. ∆εν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα το εκκαθαριστικό και το Ε9 αλλά να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχει.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από τον ∆ήμο).
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνει ότι δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά.
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. ∆ε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με την επίδειξη του πρωτοτύπου, ή από Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνει ότι το αντίγραφο που επισυνάπτει είναι γνήσιο αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατέχει.

Post Bottom Ad

Σελίδες