Ανακαινίζω- Νοικιάζω»: Πως θα εξασφαλίσετε 4.000 ευρώ για ανακαίνιση κενής κατοικίας - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Ανακαινίζω- Νοικιάζω»: Πως θα εξασφαλίσετε 4.000 ευρώ για ανακαίνιση κενής κατοικίας


«Μπλόκο» σε εκείνους που έχουν κενά τα ακίνητά τους για λιγότερο από 3 χρόνια ή έχουν την κυριότητα σε ποσοστό κάτω του 50% βάζει το σύστημα του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

«Πακέτο» προϋποθέσεων μπορεί να εμποδίζει έναν αριθμό ιδιοκτητών ακινήτων από το να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για ανακαίνιση της ιδιοκτησίας τους, από την άλλη όμως χιλιάδες είναι αυτοί που σπεύδουν να υποβάλλουν αιτήσεις για επιχορηγήσεις που φτάνουν τα 4.000 ευρώ.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μάλιστα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ποσό 2.000 ευρώ ως προκαταβολή για εργασίες ανακαίνισης σε κενά διαμερίσματα που τυχόν έχουν στην κατοχή τους. Η χρηματοδότηση χορηγείται με την προϋπόθεση αμέσως μετά το σπίτι να εκμισθωθεί σε πολίτες που αναζητούν οικία προς ενοικίαση.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, χορηγείται επιδότηση η οποία αγγίζει το 40% των δαπανών που θα γίνουν για ανακαίνιση κενών κατοικιών, έως του ποσού των 10.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, κύριοι ή επικαρπωτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 1 ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της 1 αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/epidoteseis-politon/anakainizo-noikiazo, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Για την είσοδό του απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ενδιαφερόμενου.

Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν για χρηματοδότηση ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες

  1. Εντός του ανώτατου ορίου δαπανών των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής μπορούν, επιπλέον, να περιλαμβάνονται:

α) δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τ. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

β) δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των επτακοσίων ευρώ (700 €).

  1. Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές, δύναται να περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών των επιλέξιμων δαπανών του Προγράμματος.

Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες