Εφορία: Ποια πρόστιμα μπορούν να αμφισβητηθούν και πώς μπορείτε να τα «σβήσετε»

 εφορία

Άλλη μία ευκαιρία σε φορολογούμενους που θέλουν να «κλείσουν» τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» τους με την Εφορία και προκειμένου να αποφύγουν την πολυετή αναμονή στα δικαστήρια, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών: Όσοι αμφισβητούν τις ελεγκτικές αρχές για παραβάσεις που τυχόν τους έχουν καταλογίσει μπορούν μέσα στο επόμενο δίμηνο να επιχειρήσουν να «κουρέψουν» ή και να διαγράψουν πρόστιμα. Με απόφασή του ο Χρήστος Σταϊκούρας δίνει ακόμη δύο μήνες παράταση στην υποβολή των σχετικών αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Ήδη περισσότερες από 3.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Εξώδικης (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) από φορολογουμένους και επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Η απόφαση για την παράταση δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ και συγκεκριμένα αναφέρει:

«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 (Β’ 5825) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία υποβολής αιτήσεων του β’ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) ενώπιον της εν θέματι Επιτροπής, όπως έχει παραταθεί με τις υπό στοιχείο 3) του προοιμίου αποφάσεις, από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023»

Τι μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον της Επιτροπής

Ανεξαρτήτως των ισχυρισμών που έχουν προβληθεί και εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ενώπιον της Επιτροπής προβάλλονται μόνο οι παρακάτω αναφερόμενοι ισχυρισμοί:

 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
 • Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
 • Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.
 • Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Διευκολύνσεις στην εξόφληση προστίμων και φόρων

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών θα εξετάσει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογουμένων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και θα αποφασίζει αν αποδέχεται το σύνολο, μέρος αυτού ή απορρίπτει το αίτημα. Παράλληλα, προτείνει στο φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο για τη διευθέτηση των διαφορών με διαγραφή, με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού.

Το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση από πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε:

 • 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση,
 • 65% για 2-4 δόσεις,
 • 55% για 5 -8 δόσεις,
 • 50% για 9-12 δόσεις,
 • 45% για 13-16 δόσεις,
 • 40% για 17 – 20 δόσεις και
 • 35% για 21 -24 δόσεις.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής όπως κι αν δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός παύει να υφίσταται.

Δηλαδή θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι πληρώθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

 Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Πριν από την υποβολή αίτησης, θα πρέπει να χορηγηθούν διαπιστεύσεις για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος της Επιτροπής στον φορολογούμενο, τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αίτηση εξώδικης επίλυσης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής (eefdd.gr), υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και αναφέρει συνοπτικά τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς που στηρίζουν το αίτημα.

Ισχυρισμοί που δεν προβλέπονται στους προαναφερόμενους λόγους απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.

Με την αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά με επιμέλεια του αιτούντος:

 • Οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου
 • Τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, με την απόφαση που εκδόθηκε επ’ αυτής ή στοιχεία περί της σιωπηρής απόρριψής της
 • Όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης
 • Τυχόν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της διαφοράς
 • Στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο διοικητικό δικαστήριο
 • Βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Η πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου, η οποία παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, συνυποβάλλονται επιπροσθέτως τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου τους.
 • Σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση των διαπιστευμένων προσώπων για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για δικηγόρους, απαιτείται επιπροσθέτως η ανάρτηση σαρωμένου αντιγράφου της δικηγορικής ταυτότητας.

Με την υποβολή της αίτησης δίνεται αριθμός φακέλου και αναστέλλεται η εκδίκαση τη σχετικής υπόθεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία

0 Σχόλια

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε