Πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας: Έρχονται αλλαγές - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας: Έρχονται αλλαγές

 

Έρχονται αλλαγές  στο πλαίσιο λειτουργίας του ανοιχτού προγράμματος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, όπως προκύπτει από σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, προστίθεται δεύτερο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στη Δ.ΥΠ.Α., η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Η επιδότηση των 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της ένταξης στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, προστίθεται έκτο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι επιδοτούνται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που θα προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα  100.000)νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός  μήνα και έως και 6 μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Για την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας άρχεται από την ημερομηνία εκάστης πρόσληψης των εργαζομένων της παραγράφου αυτής.

Πώς επιδοτείται η νέα πρόσληψη 

πρόγραμμα

Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και, επιπλέον, με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020.
Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των εργαζομένων του πρώτου εδαφίου από 1.6.2021 και έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να αιτηθούν μέχρι και την 30η.6.2021 την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στο πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες