Αυτοί είναι οι ειδικοί φρουροί που "μπαίνουν" στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία - Όλα τα ονόματα

Αυτοί είναι οι ειδικοί φρουροί που &quot?μπαίνουν&quot? στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία - Όλα τα ονόματα

Όπως επισημαίνει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, «κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ' αριθ. 6000/2/6785-πε ́ από 31-05-2021 προκήρυξης, με ΑΔΑ: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο ΑΜΚΑ, η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής».

Τα καθήκοντα των αστυνομικών Πανεπιστημίων
Με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη των ΑΕΙ θα συνεργάζονται οι αστυνομικοί των Πανεπιστημίων. Τα τμήματα του νέου σώματος θα εδρεύουν εσωτερικά στα Πανεπιστήμια, ενώ τα μέλη του θα έχουν προανακριτικά καθήκοντα, δυνατότητα συλλήψεων και σχηματισμό δικογραφιών.

-Διαβάστε αναλυτικά τον πίνακα των πληρούντων τα προσόντα εδώ.
-Διαβάστε αναλυτικά τον πίνακα των μη πληρούντων τα προσόντα εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια