Πρόστιμο αντί αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης - Ποιες κατηγορίες υπόχρεων αφορά - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Πρόστιμο αντί αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης - Ποιες κατηγορίες υπόχρεων αφορά

Πρόστιμο αντί αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης - Ποιες κατηγορίες υπόχρεων αφορά

α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
β. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
γ. Κλινικές ή θεραπευτήρια.
δ. Οίκοι ευγηρίας.
ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
στ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.
ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα - κατοικίες.
η. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
θ. Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.
ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
ιβ. Γραφεία τελετών.
ιγ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.
ιδ. Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.
ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις οικείες Υπουργικές αποφάσεις περί ορισμού Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας.
2. Αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της παρ. 1 και των περ. α' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται η ειδική χρηματική κύρωση της παρ. 8 του εν λόγω άρθρου και σε περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν το μέτρο αναστολής λειτουργίας σύμφωνα με τα ανωτέρω και αφορούν σε:
α) οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε χώρο διάφορο της σταθερής ή μόνιμης εγκατάστασης του υπόχρεου ή ασκούνται με κάθε είδους τροχοφόρα, πλωτά ή λοιπά μέσα, μεταφορικά ή μη, ή άλλα εν γένει μέσα άσκησης δραστηριότητας, καθώς και οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται σε κατοικία,
β) οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριες ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές,
γ) περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται κατά την ημερομηνία της διαπίστωσης παράλληλα δραστηριότητες τρίτων, με εξαίρεση περιπτώσεις για τις οποίες η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεγχόμενου μπορεί να λάβει χώρα κατά τρόπο που να μην παρακωλύεται η άσκηση της δραστηριότητας των τρίτων.
3. Στις περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση για την οποία συντρέχουν λόγοι αναστολής της λειτουργίας της παρ. 1 και των περ. α' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ασκούνται από τον ελεγχόμενο παράλληλα και δραστηριότητες που εμπίπτουν σε κατηγορία υπόχρεου που προσδιορίζεται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται μόνο η ειδική χρηματική κύρωση της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας σχετικά με την οποία διαπιστώνεται η παράβαση.
Άρθρο 2 Είδος ελέγχου για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης ισχύουν τα εξής:
α) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
β) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσας, στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση α'.
γ) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ii της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. βα' και ββ' της ως άνω περίπτωσης, ανεξαρτήτως του είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
δ) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περ. γ', ανεξαρτήτως του είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3: Είδος ελέγχου για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης
Η ειδική χρηματική κύρωση των περ. α' έως δ' της παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997 επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της φορολογικής διοίκησης αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στις κατηγορίες των υπόχρεων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, κατόπιν του είδους φορολογικού ελέγχου που κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Είδος ελέγχου για την επιβολή του ειδικού των κυρώσεων της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
1. Το ειδικό πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο i της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις περιπτώσεις διάπραξης των οριζομένων στις υποπερ. βα' και ββ' της ως άνω περ. β', ανεξαρτήτως εάν διενεργείται φορολογικός έλεγχος ή του είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου.
2. Το ειδικό πρόστιμο και η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλονται σωρευτικά σε κάθε περίπτωση τέλεσης πράξεων της περίπτωσης αυτής σε βάρος κάθε υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης των οριζόμενων στην περίπτωση αυτή πράξεων.
3. Για την επιμέτρηση των κυρώσεων της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, εκτός από τα οριζόμενα στο ένατο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 σε βάρος των προσώπων που επιβάλλονται οι κυρώσεις της ως άνω περίπτωσης κατά την τελευταία πενταετία πριν από την τέλεση των πράξεων της περίπτωσης αυτής. Στην περίπτωση τέλεσης των πράξεων της υποπερ. ββ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 το ειδικό πρόστιμο ορίζεται κατ' ελάχιστον σε 40.000 ευρώ και η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κατ' ελάχιστον σε 4 μήνες και σε περίπτωση υποτροπής κατ' ελάχιστον στα 2 έτη. Σε περίπτωση που οι οριζόμενες στην υποπερ. ββ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 πράξεις στρέφονται κατά περισσοτέρων από έναν υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. το ειδικό πρόστιμο ορίζεται σε 50.000 ευρώ και η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σε 6 μήνες και σε περίπτωση υποτροπής σε 3 έτη.
4. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ii της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 δεν επιβάλλεται όταν η μοναδική επαγγελματική εγκατάσταση του υπαίτιου ή των οριζομένων στο ως άνω στοιχείο φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων αφορά σε κλινική, ή θεραπευτήριο ή οίκο ευγηρίας ή κατάλυμα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας, ή τα ως άνω πρόσωπα εμπίπτουν σε κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπαίτιου ή των ως άνω προσώπων η αναστολή λειτουργίας επιβάλλεται σε μία εξ αυτών.
Άρθρο 5 Λοιπά θέματα
1. Οι διαπιστώσεις παραβάσεων που αφορούν σε κατηγορίες υπόχρεων της παρούσας απόφασης για τις οποίες έχουν εφαρμοσθεί τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1102/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, καθώς και για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. β' και γ' της παραγράφου αυτής.
2. Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται με τις διαδικασίες, τον τρόπο και τα όργανα που ορίζονται στην οικεία απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της περ. β' της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 3. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο και στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της περ. β' της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες