ΕΣΠΑ: Επιδότηση τόκων για τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Τα SOS της τελευταίας στιγμής

ΕΣΠΑ: Επιδότηση τόκων για τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Τα SOS της τελευταίας στιγμής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων για τη δράση αυτή τα εξής:
1.Όροι και προϋποθέσεις
Για να συμμετάσχουν στην δράση αυτή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
-Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην είναι προβληματικές.
-Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας ( ΚΑΔ ) πλην ελάχιστων εξαιρέσεων .Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις με πεδίο δράσης την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια ,την Παρασκευή , επεξεργασία και εμπορία καπνού .
-Να έχουν εμφανίσει μείωση της τάξεως του 20% στον κύκλο εργασιών τους το 2020 σε σχέση με τον το 2019.
- Να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς εφόσον δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων .
- Δεν μπορεί να υπερβαίνει –σε ονομαστική αξία – τα 1,8 εκατ.ευρώ το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει κάθε επιχείρηση ( συνολικές COVID επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του β’΄κύκλου επιδότησης τόκων).
2.Η χρηματοδότηση
Η επιδότηση της δράσης αυτής καλύπτει μεταξύ άλλων επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης ,ομολογιακά δάνεια, κοινοπρακτικά δάνεια και συμβάσεις πίστωσης περιλαμβανομένων και τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων, δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης, δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων .
Επίσης επισημαίνεται ότι τα δάνεια αυτά πρέπει να ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 ενήμερα, ωστόσο επιλέξιμα είναι και αυτά που δεν ήταν τότε ενήμερα αλλά κατέστησαν πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Πάντως πριν από την 1 η Ιανουαρίου του 2021 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι δανειακές -πιστωτικές συμβάσεις

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια