Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι επιστήμονες θα το λάβουν

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι επιστήμονες θα το λάβουν

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα αυτό το δικαιούνται 9 κατηγορίες επιστημόνων
με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
-6910: Νομικές Δραστηριότητες
-7111: Αρχιτέκτονες
-7112: Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
-8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα
-8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα
-8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα
-7500: Κτηνίατροι
-6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών
-7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
Τα στοιχεία
Τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων που θα προκύψει θα διαβιβαστεί κατόπιν στον ΟΑΕΔ για να προχωρήσει στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.
Η φορολόγηση
Το εφάπαξ επίδομα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια