Πρώτη κατοικία: Για ποιους παγώνουν οι πλειστηριασμοί έως τις 31 Μαΐου

Πρώτη κατοικία: Για ποιους παγώνουν οι πλειστηριασμοί έως τις 31 Μαΐου

1.Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020 παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Α. Για ποσά έως 1.000 ευρώ ,μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%.
Β. Για ποσά από 1.001 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.
Γ. Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30% .Η επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών θα γίνει με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών τους στου φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
2.Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του β τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
3.Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.
4.Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.
5.Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
6.Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον μηχανισμό Συν-Εργασία και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, ο αιτών θα πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα πρόσθετα κριτήρια:
Α.Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ .
Β.Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης , να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή συμβίο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.
Γ. Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου , του συζύγου ή συμβίου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την άλλη αλλοδαπή να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια