Οδηγίες για την έκδοση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τα ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας

 


 

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Η Διεύθυνση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους Δημότες ότι η ανανέωση και έκδοση των νέων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 ξεκίνησε από 25/01/2021, και έως 31/10/2021 πραγματοποιείται ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τα δελτία χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, όσο και από τα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος για όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση Αμεα (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν Απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους, προσκομίζοντας βεβαίωση χορήγησης του επιδόματος στα ΚΕΠ.

4. Τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

5. Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

6. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής, στην οποία θα δηλώνεται επίσης «η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ».

8. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης.

9. Για έκδοση νέας κάρτας, (2) φωτογραφίες ίδιες πρόσφατες ή (3) σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους δικαιούχους, τα συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών τους Ενοτήτων και στα ΚΕΠ.

Στοιχεία επικοινωνίας ΚΕΠ Δήμου Αλεξάνδρειας για ραντεβού:

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αλεξάνδρειας:
23333 50200 – 7, Fax : 23330 22587, email: d.alexandreias @kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πλατέος:
23333 50400, Fax: 23330 53911, email: d.plateos @kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Μελίκης:
23313 52301-2, Fax: 23310 82318, email: d.melikis @kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αντιγονιδών (Καβάσιλα):
23313 51804 – 7, Fax: 23310 77179, email: d.antigonidon @kep.gov.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια