Διακοπή μαθημάτων στο γυμνάσιο και λύκειο Μακροχωρίου


Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 94 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες προστίθενται αρμοδιότητες στο άρ. 75, παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού»).

2.- Την υπ’ αριθ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτης».

3.- Το από 18-5-2020 Δελτίο Τύπου της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας με το οποίο γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 θα γίνει διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, σε όλη τη Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών αποκατάστασης σε βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας.

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».


Αποφασίζουμε


Τη διακοπή των μαθημάτων για αύριο Τρίτη 19 Μαΐου 2020 στις παρακάτω σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου, για τους ανωτέρω λόγους :

  1. Γυμνάσιο Μακροχωρίου

  2. Λύκειο Μακροχωρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


Κοιν/ση:

  1. Γυμνάσιο Μακροχωρίου

  2. Λύκειο Μακροχωρίου

  3. Αντιδήμαρχο Παιδείας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια