Πότε μπορεί να ενταχθεί δανειολήπτης του ΟΕΚ σε ρύθμιση - Όλες οι λεπτομέρειες - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Πότε μπορεί να ενταχθεί δανειολήπτης του ΟΕΚ σε ρύθμιση - Όλες οι λεπτομέρειες


Εγκύκλιο σχετικά με τις ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ) εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Οικιστής που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του Νόμου 3869/2010 και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του πρώην ΟΕΚ.

Για τους οικιστές που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3869/2010 ή έχουν υπαχθεί ήδη σε αυτές, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η έκδοση, από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, εγγράφου πρότασης για την υπαγωγή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις της παρούσας ΥΑ υπό την αναβλητική αίρεση προσκόμισης παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης του ν. 3869/2010.

Σε περίπτωση που ο οικιστής δεν παραιτηθεί, τότε το δικαίωμα ένταξής του στις ρυθμίσεις της ΥΑ δεν χάνεται, αλλά τελεί σε εκκρεμότητα μέχρι τυχόν παραίτηση του αιτούντος από το δικόγραφο, ανεξαρτήτως της λήξης της προθεσμίας της ΥΑ.

Όταν ο οικιστής επιλέξει να μην παραιτηθεί τελικά, το έγγραφο πρότασης υπαγωγής στις ρυθμίσεις υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο ενώπιον του δικαστηρίου ως αποδεικτικό έγγραφο, προκειμένου να συνεκτιμηθεί από το Δικαστήριο και τυχόν να υιοθετηθεί από την εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση.

Ειδικότερα διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Η αίτηση να είναι εκκρεμής ( ήτοι να μην έχει ακόμη εκδοθεί οριστική απόφαση σε πρώτο βαθμό):

αα) εφόσον ο ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) είναι ο μοναδικός δανειστής και δεν υπάρχουν άλλοι πιστωτές, χορηγείται δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας ΥΑ υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης από το δικόγραφο του ν. 3869/2010 , οπότε τα έννομα αποτελέσματα της ρύθμισης θα επέρχονται από τη στιγμή που θα περιέλθει σε γνώση του ΟΑΕΔ η παραίτηση από το δικόγραφο.

αβ) εφόσον ο ΟΑΕΔ δεν είναι ο μοναδικός δανειστής μπορεί να χορηγηθεί και πάλι έγγραφο πρότασης υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ από τον ΟΑΕΔ υπό την αίρεση της παραίτησης από το δικόγραφο του Ν. 3869/2010 . Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης δύναται να συμπεριλάβει, στις προτάσεις ρύθμισης των οφειλών του προς το δικαστήριο, την προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ ρύθμιση, την οποία θα κάνει δεκτή και ο δικηγόρος του ΟΑΕΔ κατά την εξέταση από το δικαστήριο της αίτησης ρύθμισης. Εάν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση του ΟΑΕΔ, δεν γίνει δεκτό από το Δικαστήριο, θα ισχύσει η εκάστοτε εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση, την οποία και θα εφαρμόσει ο ΟΑΕΔ.

β) Την περίπτωση ύπαρξης πρωτόδικης και μη τελεσίδικης απόφασης, κατά της οποίας έγει ασκηθεί έφεση, η οποία δεν έγει συζητηθεί ακόμη είναι δυνατό να εφαρμοσθεί η ΥΑ και ο οικιστής να λάβει έγγραφο πρότασης ένταξης στις ρυθμίσεις υπό την ίδια ακριβώς αναβλητική αίρεση παραίτησης από την αίτηση του Ν. 3869/2010.

γ) όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφαρμόζεται κανονικά και δεν τίθεται θέμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις.

Εάν με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση απορρίπτεται η αίτηση του οικιστή για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου , αυτός μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις της ΥΑ.

2. ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

Στόχος της ΥΑ είναι η διευκόλυνση των δικαιούχων των ως άνω κατηγοριών μέσω της μείωσης της οφειλής τους και ευνοϊκών ρυθμίσεων αποπληρωμής να εξοφλήσουν την οφειλή τους και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Η ΥΑ έρχεται να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες πολλών ετών και είναι αυτονόητο ότι λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος, οι συνθήκες και η κατάσταση των δικαιούχων έχουν μεταβληθεί (οικογενειακά, οικονομικά και χαρακτηριστικά).

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η ιδιοκατοίκηση δεν ελέγχεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

1. Εάν έχει επέλθει θάνατος του αρχικού οικιστή και η κατοικία έχει περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί οικιστές.

2. Εφόσον ο οικιστής για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.

3. Εφόσον η εκμίσθωση προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για την διαβίωση του οικιστή και της οικογένειάς του. Στην περίπτωση αυτή να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των

προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.

4. Σε περίπτωση που ο οικιστής δεν εκμισθώνει την κατοικία του αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (π.χ. λίγους μήνες τον χρόνο).

5. Σε περίπτωση που η κατοικία παραμένει κενή (όπως πχ στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του).

6. Σε περίπτωση που η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του οικιστή π.χ. λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας, λόγω ΑΜΕΑ, του οποίου οι ανάγκες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας ανυπαρξίας σχετικών προδιαγραφών στην οικία κ.ά, ο οικιστής έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

7. Η κατοικία παραμένει ημιτελής.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

9. Να σημειωθεί ότι η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης θεωρείται ότι πληρούται στην περίπτωση που ο οικιστής έχει λάβει άδεια εκμίσθωσης της κατοικίας του από τον ΟΑΕΔ. Ο δικαιούχος εργατικής κατοικίας σε οικισμό του τ. ΟΕΚ, που εμπίπτει στην παραπάνω περίπτωση και εκμισθώνει την κατοικία του χωρίς αντίστοιχη έγκριση, οφείλει ταυτόχρονα με την αίτηση ένταξης στις ρυθμίσεις της ΥΑ, να καταθέτει και αίτηση προς τον ΟΑΕΔ για έγκριση του δικαιώματος εκμίσθωσης. Ο ΟΑΕΔ παραχωρεί το δικαίωμα εκμίσθωσης της εργατικής κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι συνθήκες, που περιγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εκμίσθωσης ο οικιστής δικαιούται να υποβάλει αίτηση θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. α. Σε περιπτώσεις συζύγων στις οποίες ο ένας σύζυγος -αρχικός οικιστής- δεν πληρεί τους όρους ένταξής του στις προβλεπόμενες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της ΥΑ (π.χ. συνταξιούχοι, ΑΜΕΑ κ.λ.π.) , εξετάζεται και λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στις ρυθμίσεις αυτές η κατάσταση του άλλου συζύγου, εφόσον δεν έχει δικαίωμα κατοίκησης στην παραχωρούμενη οικία.

β. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος - αρχικός οικιστής- δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ, αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον έχει δικαίωμα κατοίκησης στην παραχωρούμενη οικία.

2. Αναφορικά με την παρ. 6 του Πρώτου Κεφαλαίου των Γενικών Ρυθμίσεων διευκρινίζεται ότι το προβλεπόμενο 6μηνο για την επιμήκυνση από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης αρχίζει να υπολογίζεται:

- είτε από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του

- είτε από την ημερομηνία έναρξης της κατάστασης που επικαλείται ως λόγο αδυναμίας πληρωμής

- είτε από την ημερομηνία έναρξης της καθυστέρησης πληρωμής.

3. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα μέχρι 31/12/2019, οπότε και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στις ρυθμίσεις της ΥΑ, είναι δυνατή η τυχόν υποβολή νέας αίτησης από τον οικιστή, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις και αυτή (νέα αίτηση) θα λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό για την τελική έκδοση απόφασης.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ένταξη ή μη ενός οικιστή της κατοικίας στις ρυθμίσεις της ΥΑ προσκομίζονται από το δικαιούχο δικαιολογητικά που, ενδεικτικά, μπορεί να είναι Ε1,Ε2,Ε9, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση για την ένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται αίτηση του οικιστή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες