Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας με τα εξής θέματα... - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


Post Top Ad

Responsive Ads Here

FACEBOOK

23 Οκτ 2014

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας με τα εξής θέματα...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε

στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,

Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-10-2014 ημέρα Δευτέρα και

ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου, για τη συμμετοχή τους στο Δ/κό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπου(ων) του Δήμου: α) στο Δ/κό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ.

ΘΕΜΑ 4ο : Επί εισήγησης της Δ.Κ. Βέροιας για σύσταση ομάδας εθελοντικής εργασίας για

ΘΕΜΑ 5ο : Επί εισήγησης για την δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη αντικατάστασης (μετά από κλήρωση) παραιτηθέντος μέλους από

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για ένταξη στον προϋπολογισμό και

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη εκδήλωσης πρόθεσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «LIFE

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη: α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού

ΘΕΜΑ 13ο : Σύσταση θέσης στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου για το διορισμό συγγενούς

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών

ΘΕΜΑ 15ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.

του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(ΦΟΔΣΑ) Κ.Μακεδονίας

Α.Ε, β) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ορισμού ενός συμβούλου που θα

εκπροσωπεί τους Δήμους-μετόχους της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε στο Εποπτικό Συμβούλιο

της Εταιρίας και γ) για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκτακτη Γ.Σ. της

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

τη δημιουργία μητρώου εθελοντών

συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συλλόγους και φορείς της πόλης

Βέροιας.

αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του

έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου»

την επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα

5.869,41€

υλικού του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015 της υπηρεσίας «Μεταφορά

απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου»

Proposal Environment and Resource Efficiency»

Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014, β) αποδοχή των

όρων της Πρόσκλησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος.

κτιρίων».

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 283/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.»,

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 27/2014 απόφασης του Δημοτικού

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη: α) αποδοχής της σύμβασης μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 179/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 771/2012 Ορθή Επανάληψη

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Σχολικών

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη του 1ου

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη του 1ου

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. από τον υπ’ αριθ. 43/2013

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ι.Παπαδόπουλου από

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ι.Χατζόγλου από

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη του προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην

ΘΕΜΑ 31ο : Επί αιτήματος της Ομάδας Φίλων Κλασικών Αυτοκινήτων για τη δωρεάν

ΘΕΜΑ 32ο : Επί αιτήματος της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση

ΘΕΜΑ 33ο : Επί αιτήματος της Λέσχης Lions Βέροιας α) να τεθεί υπό την αιγίδα του

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 της Υπηρεσίας

Καθαριότητας.

περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος

Δράσης, έτους 2014.

Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»,

επί του ορισμού διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών του λογαριασμών.

τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και Δ.Βέροιας για την υλοποίηση

του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων

των περιοχών εφαρμογής της Προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού

Δ.Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της

σύμβασης.

Γ.Γιαννουλάκη

έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμού αριθμού μαθητών

απόφασης του Δ.Σ., περί α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 πίστωσης για την κάλυψη της

δαπάνης «Κατασκευή και λειτουργία προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων στο Δ.Βέροιας», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

Δ. Βέροιας και ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν.Ημαθίας, γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον

αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

κτιρίων».

έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»

έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»

χρηματικό κατάλογο.

χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού

καταλόγου.

χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών

Λ.Μπαλτουβάνη.

Αθήνα και γ) ψήφιση της πίστωσης

παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

Δ.Βέροιας εκδήλωση ενημέρωσης-πρόληψης κατά του σακχαρώδη διαβήτη και

β) για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

 Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του

 Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες