14 Μαΐ 2018

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην χ/θ 15,500 της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας - Κοζάνης

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης του
οδοστρώματος στην χ/θ 15,500 της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας - Κοζάνης –
Ενίσχυση οδικού άξονα για τη διέλευση υπερμεγέθους – υπέρβαρου οχήματος για
λογαριασμό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- Προσωρινή αναστολή της υπ ́αριθμ.
48/2018 Απόφασής μας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α ́ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Υπ ́αριθμ. 2502/2/607-α ́ από 08/05/2018 με (ΑΔΑ: 61ΘΘ465ΧΘ7-ΜΗΠ) Απόφαση
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας (Υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφασής μας),
3. Υπ ́αριθμ. Φ2.3.1/12/616/136174 από 26/03/2018 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
4. Υπ ́αριθμ. Φ2.3.1/12/942/206020 από 27/04/2018 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
5. Υπ ́αριθμ. Φ2.3.1/12/1032/226547 από 10/05/2018 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με τη συνημμένη Τεχνική
Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης,
6. Υπ ́αριθμ. 3832 από 11/05/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης,
7. Υπ ́αριθμ. Φ2.6.5/12/1047/230629 από 11/05/2018 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
8. Υπ ́ αριθμ. 4842/18/958873 από 14/05/2018 Αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και

Β ́ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά την
εκτέλεση εργασιών βελτίωσης του οδοστρώματος στη χ/θ 15,500 της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Βέροιας – Κοζάνης, με σκοπό την ενίσχυση του οδικού άξονα για τη διέλευση
υπερμεγέθους – υπέρβαρου οχήματος στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας, για
λογαριασμό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 14 Μαΐου 2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ ́αρίθμ. 48Α / 2018

2

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Από έκδοση παρούσης έως και 25/05/2018:
α) Την προσωρινή άρση της Απόφασής μας με α/α 2, ήτοι υπ ́αριθμ. 2502/2/607-α ́
από 08/05/2018 με (ΑΔΑ: 61ΘΘ465ΧΘ7-ΜΗΠ) Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ημαθίας (Υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφασή μας).
β) την εναλλάξ κυκλοφορία, στη χ/θ 15,500 της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας –
Κοζάνης, με ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας 3,25 μέτρα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εναλλάξ για κάθε κλάδο, σε δύο φάσεις. Συγκεκριμένα,
στη φάση εργασιών στον κλάδο κυκλοφορίας προς Βέροια, θα υπάρχει αποκλεισμός
συνολικού μήκους 45 μέτρων και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής
από τον κλάδο κυκλοφορίας προς Κοζάνη, ενώ στη φάση εργασιών στον κλάδο
κυκλοφορίας προς Κοζάνη, θα υπάρχει αποκλεισμός συνολικού μήκους 40 μέτρων και η
κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής από τον κλάδο κυκλοφορίας προς
Βέροια. Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με το τυπικό σχέδιο 2.1.3. για Υπεραστικές
οδούς / Εργοτάξια Μακράς διάρκειας / Εναλλάξ κυκλοφορία των δυο
κατευθύνσεων, η οποία θα παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, για
όλο το ισχύον χρονικό διάστημα εφαρμογής τους.
Άρθρο 2ο

α) Προκειμένου πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες θα ανασταλούν οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται, σύμφωνα με την ανωτέρω (2) σχετική Απόφασή μας, θα
απομακρυνθεί η υφιστάμενη εγκεκριμένη σήμανση, θα τοποθετηθεί η νέα σήμανση που
εγκρίθηκε με το ανωτέρω (6) σχετικό και μετά το πέρας των εν θέματι εργασιών, θα
εφαρμοστεί εκ νέου η σήμανση που έχει εγκριθεί με την ανωτέρω (2) σχετική
Απόφαση.
β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω (5) σχετική
συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, μελέτη η οποία είναι
βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011) και η οποία μελέτη εγκρίθηκε
προς εφαρμογή, τόσο από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας όσο και από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής
Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με το ανωτέρω (6)
σχετικό έγγραφο της.
γ) Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις
συνημμένες εγκεκριμένες μελέτες από τον ανάδοχο του Έργου, με μέριμνα της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Πέραν της
εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
1)Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών
οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
2)Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
3)Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των
ατόμων με Αναπηρία.

3

4)Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες
κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να
αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
5)Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.
6)Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες
που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.
δ) Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία θα παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των
εργασιών, για όλο το ισχύον χρονικό διάστημα εφαρμογής τους.
ε) Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από την τεθείσα
ημερομηνία, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας, για
τις δικές της ενέργειες.
στ) Οι ανωτέρω εργασίες θα ξεκινήσουν από έκδοση παρούσης και θα ολοκληρωθούν την
25-05-2018 και το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται θα είναι από την ανατολή έως
τη δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών,
τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές
συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κλπ).

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
των Άρθρων 420 και 458 Π.Κ. και τις διατάξεις των Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων
σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω Μέτρων, η Κυκλοφορία
ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
2. ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε