1 Απρ 2018

Tώρα κέντρο υποστήριξης αγροτών και στην Βέροια

• Πλήρης υποστήριξη σε όλα τα στάδια
• Ακριβής εντοπισμός αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων
για τη σωστή καταχώρησή τους
• Χωρίς προκαταβολή και εξόφληση της αίτησης
με τη λήψη της επιδότησης
• Έγκυρη ενημέρωση για την επιδότηση
• Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
• Εξασφάλιση έγκαιρης πληρωμής της επιδότησης.
• ∆υνατότητα έκδοσης Κάρτα Αγρότη για αγορά
εφοδίων έως το 80% και ανάληψη μετρητών
έως 10% της επιδότησή σου.

Θα μας βρείτε στο Καρπενήσι,
στην οδό Γ. Κονδύλη 6 & Μεσολογγίου
τ.κ. 36100 • Tηλ. 2237.0.21580

Νέα αντίληψη
για την αγροτική
ανάπτυξη

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και το δίκτυο των Κέντρων Υποστήριξης Αγροτών
αναλαμβάνει εγγυημένα, αξιόπιστα, συνεταιριστικά να διασφαλίσει
τη συμμετοχή σου:
• Στις επιδοτήσεις (δήλωση ΟΣ∆Ε – Βασική Ενίσχυση,
Πράσινη Ενίσχυση, Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, Εξισωτική Αποζημίωση)
• Στα Σχέδια Βελτίωσης
• Στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Βιολογικής Γεωργίας
• Στο πρόγραμμα διατήρησης αυτόχθονων (σπάνιων) φυλών
• Στο πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης νερού
από γεωργική δραστηριότητα (απονιτροποίηση)
• Στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών
• Στην επιστροφή ΦΠΑ
• και σε όλα τα μέτρα και τις δράσεις που σε αφορούν.
Στα ΚΥΑ - ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο
στελεχιακό μας δυναμικό αναλαμβάνουμε ακόμη τη μελέτη, σύνταξη
και υποβολή του φακέλου για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων και χρήσης ύδατος.
Βασική επιδίωξη και καταστατική μας αρχή
είναι η ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη
των αγροτών, η διαρκής προσπάθεια
αναβάθμισης της αγροτικής οικονομίας.

Νέα ευκαιρία
για την αγροτική σου
εκμετάλλευση
 Λειτουργεί και στη Βέροια, Παυσανίου 19