Προκήρυξη θέσεων για την πρωτοβουλία για το παιδί στην Βεργίνα - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Τηλέφωνο¨6908469429

8 Ιαν 2018

Προκήρυξη θέσεων για την πρωτοβουλία για το παιδί στην Βεργίνα

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμμα «Επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης οικογένειας της Βέροιας», προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:
Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον Οργανισμό, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 22 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για αόριστο χρόνο.
Β. Ενός (μίας) Παιδαγωγού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 22 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για αόριστο χρόνο.
Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, μερικής απασχόλησης, για διάστημα 10 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για αόριστο χρόνο.
Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, ως διοικητικός υπεύθυνος όλων των Δομών του, ηλικίας 35-58 ετών, πλήρους απασχόλησης, για εργασία διάρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσεων-Management ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου).
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Δομών.
4.Δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης.
5.Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.
6.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας 30-50 ετών, για εργασία διάρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας).
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα παιδιών.

2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
7. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους άνδρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, ηλικίας 30-50 ετών, για εργασία μερικής απασχόλησης διάρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής.
2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη μεταφορά παιδιών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους άνδρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.
 Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, τηλ. 2331029571 και 6944661092.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ FRONT ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Πολυδραστικό Κέντρο Ξενώνας κλειστής φιλοξενίας Β. Χατζίκου 10 & Κύπρου Πλατεία Ζωγιοπούλου 3 Βεργίνα Βεργίνα
591 00 Βέροια 591 00 Βέροια
τηλεφωνικό κέντρο 23310-72303 τηλ. 23310-92199 τηλ. 23310-92870
fax 23310-72315 fax 23310-92199 fax 23310-92850
protovoulia.giatopaidi@gmail.com propaidi.front@gmail.com spiti.tis.verginas@gmail.com

www.propaidigr.org