3 Δεκ 2017

Προεδρος ο Γ.Μπικας με 64.27 τοις εκατό στο Επιμελητήριο Ημαθίας


1497 Έλαβε ο Γ Μ πικας σε ψήφους Γιάγκογλου 832
64,27 τοις εκατο εκλέγεται πρόεδρος ο Γιώργος Μπικας
posted from Bloggeroid