21 Σεπ 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια δείτε που κλείνουν οι δρόμοι

Image result for απαγόρευση κυκλοφορίαςΑποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης ποδηλατοδρομίας μη αγωνιστικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή πόλης
Βέροιας την 22 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο»,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση κυκλοφορίας πάσης φύσεως μηχανοκίνητων οχημάτων την 22 Σεπτεμβρίου
2017 κατά τις ώρες 19:00 ́ έως 20:00 ́ στην ενταύθα οδό Μητροπόλεως, από τη συμβολή της
με την οδό Αγίου Δημητρίου έως τη συμβολή της με την οδό Εληάς.

Άρθρο 2ο

α) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραπάνω
οδό, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
β) Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται στη λήψη πρόσθετων μέτρων τροχαίας, εφόσον
απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 και 458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/10 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω
μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής