1 Ιουν 2017

Προκήρυξη για 1.500 εποχικών Πυροσβεστών...

1.500 εποχικών Πυροσβεστών...

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών θα προβούν στην υπογραφή των...
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των 1500 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, οι οποίοι προσκόμισαν την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση. 

Ως ημερομηνία ανάληψης Υπηρεσίας ορίζεται στις συμβάσεις η 1η Ιουνίου 2017 και η διάρκεια απασχόλησης των προσλαμβανομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης...