20 Απρ 2017

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του δήμου Βέροιας


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ
1ο
Έγκριση ή μη σύναψης νέας δανειακής σύμβασης για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου προς το Τ.Π. & Δανείων.

ΘΕΜΑ
2ο
Αποδοχή ή μη της κληρονομιάς του Μιχάλη Κυράνη του Δημητρίου.

ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)».

ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Υπηρεσίες κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και δεμάτων για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη δαπανών Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθισμάτων γραφείου».

ΘΕΜΑ
9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια φωτοαντιγράφων για τις ανάγκες του Δήμου».

ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια μηχ/τος καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών χαρτ/των».

ΘΕΜΑ
11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθμισης Δικτύων».

ΘΕΜΑ
12ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για το έργο «Ανακατασκευή των δαπέδων γηπέδων καθαλοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης, Ε.Α.Κ.».

ΘΕΜΑ
13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ
14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ
15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων».

ΘΕΜΑ
16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Συντήρηση ποτίστρων».

ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2016)».

ΘΕΜΑ
18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2016)».

ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ
20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για συντήρηση οδών (2016)».

ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».

ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών».

ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συστήματος παρουσιών προσωπικού».

ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών».

ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».

posted from Bloggeroid