23 Μαρ 2017

Δείτε που απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία στην Βέροια για την εκδήλωση «Λευκή Νύχτα»

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη

των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια

εκδήλωσης – καμπάνιας με την επωνυμία «Λευκή Νύχτα», η οποία θα λάβει χώρα, με μέριμνα

του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας και συνδιοργανωτή το Δήμο Βέροιας, Πέμπτη 23-03-

2017 κατά τις ώρες 19:30 έως 23:30,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ήτοι από

τις 19:30 έως τις 23:30 της Πέμπτης 23-03-2017, στις κάτωθι οδούς:

Στην οδό Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την

οδό Μαλακούση.

Στην οδό Κεντρικής από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της

με την οδό Ζωγιοπούλου.

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριους οδούς καθ ́ υπόδειξη του

φορέα του δρόμου (Δήμος Βέροιας).

Άρθρο 2ο

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν θα τοποθετηθούν από τον

Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας και η

σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις

Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών

Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και

Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011).

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του

Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 22 Μαρτίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπ. Αρίθμ. 24/2017

2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή

μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το

χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-