Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Γιαννακοχωρίου – Ροδοχωρίου - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

27 Μαρ 2017

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Γιαννακοχωρίου – Ροδοχωρίου

Image result for Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσειςΑποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη

τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών

αποκατάστασης στη χιλιομετρική θέση 3,280 της δημοτικής οδού Γιαννακοχωρίου – Ροδοχωρίου

επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πτώσης οχήματος εξαιτίας της έλλειψης στηθαίων ασφαλείας καθώς

και της έλλειψης διαγράμμισης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

- Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες και την εναλλάξ

κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κίνησης των οχημάτων, στο

3,280ο χλμ. Δημοτικής Οδού Γιαννακοχωρίου - Ροδοχωρίου, την Τρίτη 28-03-2017 και την Τετάρτη

29-03-2017 κατά τις ώρες 08:00-16:00.

- Καθ ́ όλη τη διάρκεια των έργων και μετά το πέρας των εργασιών θα είναι τοποθετημένοι

αναλάμποντες φανοί. Επιπλέον η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την παρουσία

σηματωρών, όπως και στις περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας.

-Το ελεύθερο τμήμα κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι τουλάχιστον 3,00 μέτρα.

- Η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη

στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, για εργοτάξια μακράς διάρκειας για στένωση λωρίδας κυκλοφορίας των

δύο κατευθύνσεων σε υπεραστικούς οδούς σχέδιο 2.1.3..

Άρθρο 2ο

Ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη του ανάδοχου του έργου

Νικολάου ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου Νάουσας.

- Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

Να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών

οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών

Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 27 Μαρτίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η

YΠ ́ΑΡΙΘΜ. 29/2017

2

Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων

σήμανσης

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων

έκτακτης Ανάγκης.

Οι θέσεις των πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ορατότητά τους από τα

διερχόμενα οχήματα

Η σήμανση θα τοποθετείται τις πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια των εργασιών και θα

απομακρύνεται μετά το πέρας τους, οπότε και η οδός θα αποδίδεται στην κυκλοφορία.

Άρθρο 3ο

-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

458 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί

Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα,

ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος

των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Pages