16 Φεβ 2017

Εκπίπτουν φορολογικά οι τόκοι υπερημερίας στη ΔΕΗ

Εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα οι τόκοι υπερημερίας οι οποίοι καταβάλλονται στη ΔΕΗ από πελάτες της για καθυστερημένη εξόφληση των λογαριασμών τους προς την εταιρεία.
Αυτή είναι η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής της Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ, η οποία διατυπώθηκε στην απάντησή της σε σχετικό ερώτημα που της τέθηκε. Το ερώτημα ήταν αν εάν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα η δαπάνη αυτή (καθώς στα αποτελέσματα της χρήσης περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας υπέρ της ΔΕΗ λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της αντίστοιχης υποχρέωσης δεδομένου ότι στη σύμβαση με τη ΔΕΗ αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση καθυστέρηση της εξόφλησης Λογαριασμού... ο Πελάτης υποχρεούται στην καταβολή τόκων υπερημερίας άνευ άλλης οχλήσεως».
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι ότι η ΔΕΗ Α.Ε. αν και θεωρείται εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕ∆ (που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο), το 51,12% των κοινών μετοχών της, εντούτοις δεν θεωρείται Δημόσιο ούτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αλλά είναι εμπορική εταιρεία που λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι η ΔΕΗ δεν είναι Δημόσιο, ούτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, έχει τη νομική προσωπικότητα της Ανώνυμης Εταιρείας και, επομένως, σε συνδυασμό και με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι τόκοι υπερημερίας που χρεώνει στους πελάτες της λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασμών της, εκπίπτονται φορολογικά.