28 Φεβ 2017

Ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους ο δήμαρχος της Βέροιας

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης γνωστοποίησε τους Αντιδημάρχους, με θητεία από 1/3/2017 έως και 31/8/2019. Διαβάστε τα ονόματα: 1. Ασλάνογλου Στυλιανό του Ευαγγέλου 2. Κορωνά Θεόφιλο του Αντωνίου 3. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο του Αποστόλου
4. Λυκοστράτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου 5. Παπαδόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου 6. Λαζαρίδη Αριστομένη του Αιμίλιου 7. Σοφιανίδη Γεώργιο του Ηλία Α).

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου:

Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και από την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:

1. Στον Αντιδήμαρχο Ασλάνογλου Στυλιανό, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Οικονομικών, ως εξής:

α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, που σχετίζονται ειδικότερα με :
 Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων,
 Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
 Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,
 Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
 Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.

β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετικών με τη λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης (Αποφάσεις τελών και εισφορών, βεβαιωτικούς και χρηματικούς καταλόγους, αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, χρηματικά εντάλματα παγίας προκαταβολής, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, κ.λ.π.).

γ) Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)

δ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λειτουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).

2. Στον Αντιδήμαρχο Κορωνά Θεόφιλο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική Προστασία, την Υγεία, τον Εθελοντισμό και την Ποιότητα Ζωής, ως εξής :
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και το συντονισμό εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο.
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Ισότητα των δύο φύλων.

3. Στον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εξής : Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων
α) Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»),
β) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας,
γ) Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων και δ) Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας – Αδειών Μεταφορών και ειδικότερα :
 Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
 Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
 Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
 Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
 Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.
 Την εποπτεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, πλην του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής- Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και ιδίως : - Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). - Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. - Την άσκηση εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β., των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και την αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης. - Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος. - Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

4. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λυκοστράτη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τουρισμού, ως εξής :
Την εποπτεία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου. Ειδικότερα:
 Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με έμφαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού, (πολιτιστικός, ιστορικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.).
 Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.

5. Στον Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Βασίλειο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας και Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, ως εξής: Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, τη μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα :
• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφόρτωσης - μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.
• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών.
• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων.
• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων.
• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας .
• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων.
• Την εποπτεία του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.

6. Στον Αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως εξής: α) Την εποπτεία : της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Περιουσίας, ήτοι :
 Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
 Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
 Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου. β) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής και την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας. Επιπλέον, την εποπτεία, τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό του τεχνικού έργου του Δήμου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

7. Στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Σοφιανίδη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας, ως εξής : Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού- Αθλητισμού-Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας- Πολιτισμού, και ειδικότερα :
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία και τη Δια Βίου Μάθηση.
 Την εποπτεία των Κ.Ε.Π. του Δήμου. Β) Στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους Βέροιας, αναθέτουμε την εποπτεία των αντίστοιχων με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, πιστοποιητικών, αποφάσεων, των χορηγούμενων αδειών, αδειοδοτήσεων και ανακλητικών αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Γ) Αν οι αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Δ) Ο αντιδήμαρχος Αριστομένης Λαζαρίδης θα αναπληρώνει για το διάστημα 1/3/2017-31/5/2018 τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γεώργιος Σοφιανίδης. Ε) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ε.Δ Ο

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

posted from Bloggeroid