hea Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία ανακοίνωσε η αστυνομία - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

11 Οκτ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία ανακοίνωσε η αστυνομία

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων

ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση-

συντήρηση τμήματος της Π.Ε.Ο. Θέσ/νίκης-Βέροιας από το σημείο που διασταυρώνεται με την Δημοτική οδό προς

Λιανοβέργι μέχρι την συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, οι οποίες θα διαρκέσουν περίπου 30

ημέρες με έναρξή τους την Τετάρτη 12/10/2016 και περάτωσή τους την Πέμπτη 10/11/2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

- Τον αποκλεισμό δεξιάς η αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο ρευμάτων από την

ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας (σχέδιο 1).

- Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω (5) σχετική συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη

Εργοταξιακής Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, μελέτη η οποία

είναι βασισμένη στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011,

ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011) και η οποία μελέτη εγκρίθηκε προς εφαρμογή με το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης.

Άρθρο 2ο

α. Μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας, ρυθμιστικές πινακίδες και οι λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από

την ανάδοχο του έργου εταιρία και σύμφωνα με την ανωτέρω 4 ́ σχετική εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής

σήμανσης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με μέριμνα της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 11 Οκτωβρίου 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπ ́αρίθμ. 109 / 2016

2

Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

• Να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους

χώρους εργασιών

• Η σήμανση να τοποθετείται κατά τις πρωινές ώρες ενώ το απόγευμα να αποσύρεται και η οδός να αποδίδεται

πλήρως στην κυκλοφορία αφού έχει γίνει η κατάλληλη στίξη.

• Το συνολικό συνεχόμενο μήκος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 μέτρα ανά εργασία

• Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην

επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς

• Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης

• Σε περίπτωση κυκλοφοριακής ρύθμισης, με εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα

πραγματοποιείται με σηματωρούς από προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, όπως και στις περιπτώσεις που υπάρχει

περιορισμένη ορατότητα

• Κατά την διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από

τους αγροτικούς δρόμους που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη,

με αποκλεισμό σε πρώτη φάση των αγροτικών δρόμων και την διευθέτηση της κίνησης όταν προκύψει

β. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν θα εφαρμόζονται από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, οπότε

και θα απομακρύνεται η σήμανση και θα δίνεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε αμφότερες τις λωρίδες

κυκλοφορίας. Εξαιρούνται οι ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων

καιρικές συνθήκες ( βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση κλπ.).

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 και 458

Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την

ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης,

και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των

σχετικών πινακίδων σήμανσης εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται

με τροχονόμους.-