Έρχεται νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

5 Οκτ 2016

Έρχεται νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιοπου αφορά στην ρύθμιση του «επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας», κάτι που μεταφράζεται σε μια νομοθετική κίνηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό τωνυπερχρεωμένων επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο, ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειριστής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ανατίθενται «στο σύνδικο πτώχευσης, στο μεσολαβητή και ειδικό εντολοδόχο της διαδικασίας εξυγίανσης, στον ειδικό εκκαθαριστή της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία ορίζεται στην νομοθεσία ότι η άσκησή της ανατίθεται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας».
Για την απόκτηση της άδειας του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας οι εξετάσεις θα είναι πανελλήνιες και θα διενεργούνται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ακόμη, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας θα καταχωρείται σε επαγγελματικό μητρώο για να έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμά του.