Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

14 Ιουν 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.- Το υπ΄ αριθμ. 20129 από 09-6-2016 έγγραφο του Δήμου Βέροιας.
3.- Το από 10-6-2016 έγγραφο των ΑΣΤΙΚΩΝ Βέροιας.
4.- Την από 10-6-2016 αίτηση του ενδιαφερομένου.
5.- Την υπ΄ αριθμ. 43503/16/1142537 από 11-6-2016 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια
εργασιών (ρίψη σκυροδέρματος) στον ακάλυπτο του πρώην κτηρίου του ΟΤΕ και
συγκεκριμένα την στάθμευση αυτοκινούμενης αντλίας σκυροδέρματος και αυτοκινούμενων
αναδευτήρων σκυροδέρματος της οδού Μητροπόλεως την Δευτέρα 13/06/2016 και την
Τετάρτη 15/06/2016 από ώρες 15:00 έως 17:30.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτ/των άνω των 3,5 τόνων στην οδό
Μητροπόλεως, την Δευτέρα 13/06/2016 και την Τετάρτη 15/06/2016 από ώρες 15:00 έως
17:30, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη έως τη συμβολή της με την οδό
Βενιζέλου και τη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτ/των έως 3,5 τόνων και των
επιβατικών αυτ/των, τις ίδιες ημέρες και ώρες, στην οδό Μητροπόλεως από τη συμβολή της με
την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ζωγιοπούλου.
Άρθρο 2ο
Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω
οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων .
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του
ενδιαφερομένου.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Pages