Κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας λαϊκές αγορές του δήμου Αλεξάνδρειας - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

10 Μαΐ 2016

Κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας λαϊκές αγορές του δήμου Αλεξάνδρειας


Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των υπ' αριθ. 106349/15 (ΦΕΚ 2293Β΄/22-10-2015) και 22509/16 (ΦΕΚ 570Β΄/3-3-2016) Αποφάσεων Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την υπ' αριθ. 164/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ: ΩΔΟ8ΩΨΠ-ΘΒΖ) καθορίστηκε το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ήτοι: Έως και Πέμπτη 30-06-2016. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 4264/2014 όπως ισχύει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθορίζονται ως εξής: 1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα 3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη 4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 5. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β' 1199) Υπουργική Απόφαση 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα 7. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δημοτική ενημερότητα) 8. Βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει: 1. να είναι πλήρη και να αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ειδάλλως η ανανέωση απορρίπτεται. 2. να κατατεθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 164/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 30-06-2016. 3. να κατατεθούν αυτοπροσώπως από κάθε αδειούχο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350127 και 2333350112.