20 Απρ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Βέροιας

 Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.- Την από 18-4-2016 αίτηση του ενδιαφερομένου.
3.- Το υπ΄ αριθ. 13551 από 19/04/2016 έγγραφο του Δήμου Βέροιας
4.- Την υπ΄ αριθμ. 43503/16/772302 από 19-4-2016 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια της
μεταφοράς του ιατρικού εξοπλισμού την Πέμπτη 21-4-2016 από ώρα 15:00 έως 17:00.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και τον αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας
στο ρεύμα πορείας προς την οδό Εληάς, στην οδό Βενιζέλου από τον οικοδομικό αριθμό 13-
15.
Άρθρο 2ο
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ με την βοήθεια σημαιοφόρων που θα έχουν ορισθεί από
τον αιτούντα.
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του
ενδιαφερομένου.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 20 Απριλίου 2016
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 41/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής