7 Απρ 2016

Διακοπή κυκλοφορίας , στη δημοτική οδό Λαζοχωρίου – Αγίας Μαρίνας Δήμου Βέροιας

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών
αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος ένεκα βλάβης δικτύου ύδρευσης, την σήμερον Πέμπτη 07-04-
2016 από ώρα 08:00΄ έως ώρα 18:00΄, στην δημοτική οδό Λαζοχωρίου – Αγίας Μαρίνας Δήμου
Βέροιας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την 07 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες 08.00΄-18.00΄, στη
δημοτική οδό Λαζοχωρίου – Αγίας Μαρίνας Δήμου Βέροιας, με ταυτόχρονη εκτροπή αυτής διαμέσου
παρακαμπτηρίων οδών με τη βοήθεια κατάλληλης σήμανσης και πεζών σημαιοφόρων.
Άρθρο 2ο
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης
του έργου, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και η εργοταξιακή σήμανση
και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί
Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα
ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν, κατά το χρόνο ισχύος του
παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.