6 Απρ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων την 05 και 06 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες 08.00΄-18.00΄ ως
κάτωθι:
α) στην οδό Παστέρ, από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου,
β) στην οδό Πίνδου, από τη συμβολή της με την οδό Ανθέων έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης,
γ) στη γέφυρα Πανοράματος.
δ) Μόνο για την Τετάρτη 06-04-2016, στην οδό Δήμητρας, από τη συμβολή της με την οδό Βερόης έως τη
γέφυρα Μπαρμπούτας,
Άρθρο 2ο
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, εκτός από την οδό Δήμητρας, όπου η
κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ.
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του
έργου, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και η εργοταξιακή σήμανση και τα
μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του
Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από
της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν, κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η
κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.