Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια δείτε που απαγορεύεται να παρκάρετε - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

18 Φεβ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια δείτε που απαγορεύεται να παρκάρετε

Απαγορεύουμε την στάση και την στάθμευση και την κυκλοφορίας στην οδό Εληάς από τη

συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Παστέρ και από την οδό

Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Παστέρ (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) από 08:30 ́ της

Παρασκευής 19-02-2016 έως την 07:00 ́ της Κυριακής 21-02-2016.

- Την αλλαγή κατεύθυνσης κυκλοφορίας της οδού 28ης Οκτωβρίου από την συμβολή της με την οδό

Δαβάκη έως την συμβολή της με την οδό Παστέρ και της οδού Παστέρ από την συμβολή της με την

οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Εληάς.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Βέροιας και η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα

εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων

των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς, ήτοι από τις οδούς

Ανοίξεως, Βενιζέλου και Μητροπόλεως.

-Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής

ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί

-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί

Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 2ο

Άρθρο 3

ο

2

Άρθρο 4

ο

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα,

ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος

του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Pages