Τα προσόντα για τις μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με την 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

28 Φεβ 2016

Τα προσόντα για τις μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με την 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ

H προκήρυξη 2Κ/2016 για τις μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΠΤΑ αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο από μέρα σε μέρα και με την σειρά του το ΑΣΕΠ θα ορίσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων. Ολες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των Διανομέων, για την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.

www.dikaiologitika.gr

Pages