8 Ιαν 2016

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας

Ο αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α ́ Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 " περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.-Την υπ ́ αριθμ. 43503/16/43551 από 08-01-2016 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.

Β ́ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των

τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή του εν θέματι

ποδοσφαιρικού αγώνα την 09-01-2016,

Και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην οδό Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό

Παυσανίου έως τη συμβολή της με την οδό Ζωναρά, εκατέρωθεν της οδού, κατά τις ώρες 15:00 ́ έως

Ά ρ θ ρ ο 2

ο

- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του

Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, κατόπιν έγκαιρης αυτοψίας του χώρου.

-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα

ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν, κατά το χρόνο ισχύος

των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ά ρ θ ρ ο 3

ο

Ο αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ

Αστυνομικός Υποδ/ντής