hea OΓΑ.Επίδομα 40 ευρώ για κάθε παιδί - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

24 Μαΐ 2013

OΓΑ.Επίδομα 40 ευρώ για κάθε παιδί

Με καθυστέρηση έξι μηνών αναμένεται να ξεκινήσει από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων σε περίπου 400.000 οικογένειες, η καταβολή του
ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Όπως αποκάλυψε η Realnews, εντός της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που περιέχει τους όρους και της προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων σε 10 άρθρα. 

Η μικρή οικονομική ενίσχυση του επιδόματος των 40 ευρώ το μήνα ανά παιδί θα καταβάλλεται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια κλιμακωτά και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Το επίδομα για πρώτη φορά θα καταβληθεί και σε οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά. Η υποβολή των δηλώσεων λήψης του επιδόματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Μαΐου. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται κι από ένα καινούργιο έγγραφο, το Α21, όπου θα συμπληρώνουν τα στοιχεία των παιδιών τους. Στη συνέχεια, θα γίνεται εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ στον ΟΓΑ και ο Οργανισμός με τη σειρά του θα πιστώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Η απόφαση προβλέπει:

Xρόνος και τρόπος καταβολής
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 

2.
 Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. 

3. Το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. 

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων

1.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

2. Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, συμπληρώνει και συνυποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 – Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων και το υποβάλλει μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

3.Τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης Α21.

4. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ άλλων
1. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21: 

α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

γ) Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21. 

Αναστολή καταβολής επιδομάτων
α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό.

β)
 Εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. 

real.gr